مهندسی ژنتیک

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و تاثیر حساس کننده ی تابشی مهارکننده ی KU-60019 گلیوما بر تومورهای کودکان فایل قابل ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله سنجش سیتومتریک فعال سازی ATM و فسفریلاسیون H2AX هیستون جهت برآورد میزان آسیب القاشده ی DNA به واسطه ی عوامل بیرونی ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله DDRI-9، مهارکننده ی جدید پاسخ دهنده ی تخریب سلولی که موجب انسداد پیشرفت میتوزی می شود فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله افزایش میزان حساسیت تشعشعی سلول های U87 توسط ماده شیمیایی کورکومین با القای تنظیم افزایشی DUSP-2 فایل قابل ویرایش ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله مهارکننده ی KU-60019 اصلاح شده ی کیناز ATM سلول های گلیوما را نسبت به تابش حساس می کند، سیگنال حیاتی انسولین، AKT و ERK ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله روش های مهندسی ژنتیک برای ارتقاء اصلاح گیاهی فلزات سنگین فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله روش های مهندسی ژنتیک برای ارتقاء ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله گیاهان ترانس ژنیک برای تجزیه ی بیولوژیکی و اصلاح گیاهی زنوبیوتیک های آلی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله گیاهان ترانس ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله سازو کارهای ملکولی تاثیرات مهارکننده کورکومین ها بر روی تومورها، آنژیوژنزها (عوامل رگ زا) و متاستازها با توجه ویژه بر ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله Ɣ-H2AX به عنوان نشان گر پروتئینی در جهت قرارگیری در معرض تابش اشعه فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله Ɣ-H2AX به عنوان نشان ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله Ɣ-H2AX یک نشان گر جدید در جهت شکست های دو رشته ای DNA فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله Ɣ-H2AX یک نشان گر جدید در جهت شکست ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله مهارکننده های ترمیم کننده ی شکست های دو رشته ای DNA به عنوان شیوه درمان سرطان فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله مهارکننده ...

دانلود دانلود دانلود دانلود ترجمه مقاله کانون های Ɣ- H2AX وابسته به ATR و ناشی از تابش در آستروسیت های انسانی و اولیه ی سلول های مجاور تحت تاثیر تابش و سلول ...