زبانهای خارجی
0
جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هفتم جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 6: My Houseاین جزوه آموزشی ...

0
جزوه آموزش جامع درس پنج انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزش جامع درس پنج انگلیسی هفتم جزوه آموزش جامع درس پنج انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس پنج انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 5: My Appearanceاین جزوه ...

0
جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هفتم جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 4: My Familyاین جزوه ...

0
جزوه آموزشی درس سه انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزشی درس سه انگلیسی هفتم جزوه آموزشی درس سه انگلیسی هفتماین جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس دو زبان هفتم می باشد.مباحث :Lesson 3: My Ageاین جزوه آموزشی ...

0
جزوه آموزشی درس دو انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزشی درس دو انگلیسی هفتم جزوه آموزشی درس دو انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزشی درس دو انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 2: My Classmatesاین جزوه آموزشی شامل ...

0
ویدیوی آموزشی لغات درس ۳ کتاب first friends 1
0

ویدیوی آموزشی لغات درس 3 کتاب first friends 1 ویدیوی آموزشی لغات درس 3 کتاب first friends 1توضیحات:فیلم تدریس کلمات صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 1.مباحث ...

0
جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هفتم جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 1: My Nameاین جزوه آموزشی ...

0
جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هشتم
0

جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هشتم جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هشتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هشتم.مباحث :Lesson 4: My Healthاین جزوه ...

0
جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی هشتم
0

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی هشتم جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی هشتمتوضیحات:این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس سه زبان هشتم می باشد..مباحث :Lesson 3: My ...

0
جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی هشتم
0

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی هشتم جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی هشتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی هشتم.مباحث :Lesson 2: My Weekاین جزوه آموزشی ...

0
جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتم
0

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتم جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتم.مباحث :Lesson 1: My Nationalityاین جزوه ...

0
جزوه آموزش جامع درس هشت انگلیسی هفتم
0

جزوه آموزش جامع درس هشت انگلیسی هفتم جزوه آموزش جامع درس هشت انگلیسی هفتمتوضیحات:جزوه آموزش جامع درس هشت انگلیسی هفتم.مباحث :Lesson 8: My Favorite Foodاین ...

Logo
Enable registration in settings - general
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart