مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي eppt

رای post

دانلود پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

فایل قابل ویرایش پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي , ورد پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي


پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

پژوهش-بررسی-جو-سازماني-در-مؤسسات-آموزش-عالي-دولتي-و-غيرانتفاعي

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي، در قالب فایل word و در حجم 120 صفحه.

بخشی از متن:

منظور از مشارکت در تصمیم گیری، فرآيند سهيم شدن مديران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مديراني که سياست مشارکت در تصميم‌گيري را اتخاذ نموده‌اند، مديراني هستند که با دخالت دادن کارکنان در تصميم‌گيري زمينه را براي همکاري و همياري همه‌ي اعضا فراهم مي‌کنند. مشارکت در تصميم‌گيري به دخالت عملي، ذهني و عاطفي افراد در نحوه‌ي انجام امور اشاره مي‌کند و از تمرکز تصميم‌گيري‌ها جلوگيري مي‌کند. با توجه به اين‌که ميزان نفوذ کارکنان يک سازمان در تصميم‌‌گيري‌ها متغير است، مشارکت در تصميم‌گيري‌ها هم مي‌تواند درجات مختلفي داشته باشد که از حداقل ميزان مشارکت شروع و به مشارکت کامل ختم مي‌شود مشارکت از ارائه يک عقيده شروع و به عضويت در يک تيم خاتمه مي‌يابد 

فهرست مطالب:
بیان مسأله   
۲-۱) اهداف پژوهش
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش  
۲-۲-۱) اهداف فرعی   
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش 
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش 
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش 
۴-۱) تعریف اصطلاحات 
۱-۴-۱) جو سازمانی 
۲-۴-۱) مشارکت 
۳-۴-۱) تصمیم گیری 
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری 
۵-۱) تعاریف عملیاتی 
۲) مبانی نظری پژوهش  
۱-۲)  جو سازمانی
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی  
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی :   
۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی 
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری  
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف  
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس   
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون   
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت   
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت   
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت   
۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی   
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری 
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی 
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی 
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی  
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی  
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی  
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی  
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی  
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی  
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی  
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی  
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی  
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی  
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟   
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی   
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی   
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری   
۱-۲-۲) مفهوم مشارکت  
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت 
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت  
۴-۲-۲) فرایند مشارکت   
۵-۲-۲) شرایط مشارکت 
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت 
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی  
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری  
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت  
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها   
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی   
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی   
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان   
۷-۲-۲)  طرفداران مشارکت   
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت   
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری   
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)  
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)   
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری   
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری   
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی   
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی   
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته   
۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی   
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی   
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری   
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری   
۱۳-۲-۲)  سطوح مشارکت در تصمیم گیری   
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری   
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت   
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی   
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی   
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی   
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده   
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی   
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی:
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری 
۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری :
۵-۲-۲) استنتاج کلی   
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش  
۱-۳) روش تحقیق   
۲-۳) جامعه آماری   
۳-۳) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)   
۴-۳) ابزار تحقیق
۵-۳) پایایی و روایی  ابزار تحقیق 
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴). بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش  
۲-۴) توصیف یافته ها  
۳-۴) فرضیه های پژوهش   
۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش 
۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش 
۴-۴) سؤالات پژوهش 
۱-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۱ 
۲-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۲ 
۳-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۳ 
۴-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۴ 
۵-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۵ 
۵). بحث و نتیجه گیری  
۱-۵) فرضیه های پژوهش   
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش   
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش 
۲-۵) سؤالات پژوهش   
۱-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۱ 
۲-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۲ 
۳-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۳ 
۴-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۴
۵-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۵ 
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی  
۴ـ۵) پیشنهادات  
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش 
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي , سایت پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي , خرید پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي , دانلود رایگان پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي , فایل پژوهش بررسی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x