آموزشی · دسامبر 30, 2021 0

مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم

دانلود مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم

فایل قابل ویرایش مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم , ورد مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم


مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم

مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم

مقاله-ارزشیابی-پژوهش-محور-درس-علومچکیده:
تحقیق حاضر در صدد بررسی راهکارهای توسعه ارزشیابی پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی است. دراین پژوهش از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی استفاده شده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزشیابی پژوهش محور جریانی مستمر و ناظر به فرایند كار است که در حین فعالیت¬ها و فرآیند یادگیری انجام می¬شود، مدت آن محدود، كوتاه و منحصر به کلاس درس نیست، بر مفاهیم کلیدی و حل مسأله و کشف و جست¬وجو تأکید می¬کندو هدف آن رتبه بندی نیست.دراین نوع ارزشیابی می توان از ابزارهای ارزیابی متنوعی چون آزمایش، تشخیص و طبقه بندی، الگو یابی، وب پویه، مدل سازی،پژوهش های توصیفی، آزمونهای عملکردی، پروژه و خودارزشیابی بهره برد. موارد فقدان تخصص ارزشیابی در معلمان و عدم توجه به آموزش آنان، جدا بودن آموزش و ارزشیابی، عدم حمایت مدیران، وقت گیر بودن، کمبود امکانات، عدم تناسب ساختار و مقررات نظام آموزشی با ارزشیابی فرایندی، نبود کتاب راهنمای ارزشیابی برای معلمان و عدم توجه به کیفیت در نظام آموزشی از موانع و مشکلات اجرای ارزشیابی پژوهش محور، شناسایی شد و در نهایت اشاعه ی فرهنگ ارزشیابی و ارزشیابی پژوهش محور، برگزاری کلاسهای ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی، کاهش جمعیت کلاس ها، افزایش ساعت یا کاهش محتوای درسی علوم، تجهیز مدارس به امکانات لازم، تغییر در ساختار تشکیلات و آیین نامه های ارزشیابی آموزشی و توجه به کیفیت و اثر بخشی فرآیند یاددهی – یادگیری به عنوان راهکارهای توسعه ارزشیابی پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی معرفی گردید.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم , سایت مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم , خرید مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم , دانلود رایگان مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم , فایل مقاله ارزشیابی پژوهش محور درس علوم