مبانی ارتباطات انسانی

دانلود دانلود دانلود دانلود مبانی ارتباطات انسانی

فایل قابل ویرایش مبانی ارتباطات انسانی , ورد مبانی ارتباطات انسانی

وقتی با شخص ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراك فکر و تفاهم اندیشه با اوست ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و حقایق میپردازد و

توضیحات مختصر در مورد مبانی ارتباطات انسانی

وقتی با شخص

ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراری یک نوع اشتراك فکر و تفاهم اندیشه با اوست.

ارتباط جریان دوطرفهای است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و

حقایق میپردازد و از طریق به کار بردن پیامهایی که معنایش برای آنها یکسان است به انجام این

امر مبادرت میورزند و هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباط

محسوب میشود، چه فرستنده انسان باشد چه یک دستگاه مکانیکی، ارسطو فیلسوف مشهور، هدف

ارتباط را جستجو برای دستیافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران

میداند، به این صورت که برقرار کنندة ارتباط از هر راه و یا وسیلهای که امکان داشته باشد طرف

مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ در آورده نظر و عقیده خود را به او میقبولاند. پیامها

مستقیماً بین دو طرف مبادله میشود چنین ارتباطی رودر رو است و پیام دهنده و پیام گیرنده در

برابر هم قرار میگیرند و از مقاصد و اهدافشان نیز باخبرند البته در چنین ارتباطی ممکن است

پیامدهنده و یا گوینده شخص واحدی باشد اما مخاطبان تعداد کثیری باشند مانند سخنرانی یک

نفر در جمعی.

دانشمندان مقصود از برقراری ارتباط را موارد زیر میدانند:

-1 شناخت اوضاع و احوال و آشنایی با حوادث و وقایع

-2 ترغیب دیگران به قبول یک فکر و عقیده خاص و اقناع آن

-3 سرگرمی و تفریح

انواع ارتباط

در مقولۀ انواع ارتباط و تقسیمبندی آن میان دانشمندان علوم ارتباطات اتفاق نظری وجود

ندارد و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی میتوان به انواع ارتباط زیر

اشاره کرد:

-1 ارتباط خصوصی و بدون واسطه

ارتباطی است رو در رو که طی آن پیام بدون واسطه و مستقیم بین پیام گیرنده و

پیامدهنده مبادله میشود، این نوع ارتباط ویژگیهایی دارد:

الف – فرصت جابجایی پیامگیرنده و پیامدهنده

ب – فرصت تصحیح یکدیگر

3

ج – ارتباط چهره به چهره و عمیق

د – قابل رؤیت بودن آثار پیام

-2 ارتباط جمعی یا عمومی

Massmedia ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است که جامعهشناسان برای مفهوم

بکار بردهاند. ارتباط جمعی یا عمومی انتقال اطلاعات با وسایلی چون (روزنامه، کتاب، امواج، رادیو و

تلویزیون و …) برای گروه کثیر و غیرمحدودی از مردم با سرعت زیاد است و زمینه ارتباط میلیونها و

میلیاردها انسان را فراهم میسازد ارتباط جمعی خاص جوامع تودهای است این گونه ارتباط فاقد

محدودیت زمانی و مکانی است البته امروزه با توسعه و تکمیل تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی مثل

اینترنت بسیاری از محدودیتهای ارتباطی از میان رفته است.

– . * / – . * /+! – . * % &’ ( )
! ” #$
/9
: +!;5 * &
2 5 6!7 8 3
#
23 0
2 0 4 !3 / 0 !1
4 < 2=>
3
(>2
? 9
: 5 2 > < > #7 &’ < !
&
7
( ?
>
2=>
3 A
8
2B23 8 23 5
@ !
?
2!D > E7 3 +!. 5 ’< 5
g
f > C 3 #7 &
2B
’<
2B 2=>
! ?
? 9
: E7 3 +!. 5
A
82=>
3 +!< &
7
#7 <
:>
2 2F 2= !3
’ F G ;< A
+! ’3 ’> 3 +! ; 3 3
?
H< +!<
2B23
L
> ” ’<<
:> I3 . J2 K
2H
< ’< 3
>
#5!
0 !1 – . N.F A
> 23 <3 #7 A
J2 !3 M2 ) 8 ’
!3 P %
2! IO K
< #7 K
< 82! IO A
O 3
– . >
’< 5
;<
A
8
2B23 0 =<
2=>
’<
:> I3 . J2 K
2H
< ’! > 3 +!
g`: P f 3 A
#F2 2H
/ < +!;5 + +!;
2 2F*
A
3
+!; 2=>’O>
H< ’> 3 A
!F2 8 23 > < >
27
g I `: 2 f ’< ! A
’ < P ’<> P ’< ; 3 2=>
4
; % ’
@ !
2=>
3 ’
#7
8 !P 5 #7
’<< +!;7 C>2 ’
#7
8 !P
R
2B L
7 7 +! > ’> 3 5
Q>2
> 23 <3
&
7 ( ? TS
2=>
3
? 8 5
9
: +!;5 TU
< +!;5 + +!;
2 2F TV
L
W< 2F !3 E3
3 ’> 3 +!<
2B23 A
+! 3 3 ? 3 > 8 23
+! 3

 

مبانی ارتباطات انسانی

نظر دهید

      پاسخ دهید