آموزشی · دسامبر 30, 2021 0

طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

دانلود طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

فایل قابل ویرایش طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان , ورد طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان


طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

طرح-پژوهشی-آسیب-شناسی-ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سواد-آموزان

این طرح برای در سال 95 اداره آموزش وپرورش انجام شده دارای فایل ورد قابل ویرایش

طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
آموزش بزرگسالان و ریشه کنی بیسوادی از جمله موضوعاتی است که در کشورها پیش نیاز رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است. در کشور ما سازمان نهضت سوادآموزی با هدف تقويت و توسعه برنامه‌هاي مبارزه با بي¬سوادي و آموزش بزرگسالان تشکیل شد. برنامه درسی آموزش بیسوادان و بزرگسالان شامل اهداف، محتوا، روشهای یاددهی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است. در سالهای اخیر اهمیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سواد آموزی مورد توجه قرار گرفته و بر اثر بخشی آن در فرآیند یادگیری و ترغیب سواد آموزان به ادامه تحصیل تاکید شده است. هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره سوادآموزی است. در این تحقیق که از نوع کاربردی-توصیفی است، جامعه آماری کلیه آموزش¬دهندگان دوره سوادآموزی استان قم در سال تحصیلی96-95می¬باشد. حجم نمونه بر اساس جامعه در دسترس 110نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با 22سوال بر اساس طیف لیکرت است، که پس از تایید روایی و استفاده از روش پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 844/0 به منظور تعیین پایایی ابزار، میان آزمون¬شوندگان توزیع شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری توصیفی نشان می-دهد که بیشتر جمعیت آموزش دهندگان، در این سال را زنان با5/85 درصد فراوانی، میانگین سنی33سال، سابقه تدریس زیر پنج سال با 18/68 و مدرک تحصیلی لیسانس با 7/62درصد فراوانی تشکیل می¬دهند. همچنین نتایج تحقیق
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان , سایت طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان , خرید طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان , دانلود رایگان طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان , فایل طرح پژوهشی آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان