کتابداری · دسامبر 30, 2021 0

دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

دانلود دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

فایل قابل ویرایش دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار , ورد دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار


دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

دانلود-کتاب-اکنکار-کلید-جهان-های-اسرار

دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

شرح مختصر:

کاربران گرامی محتوای این فایل کتاب اکنکار – کلید جهانهای اسرار – راه
نهان به سوی خدا را از طریق سفر روح فرا گیرید می باشد که در قالب PDF و
در 222 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود کتاب از لینک پرداخت
پایین اقدام نمایید.

فصل اول : اکنکـا ر چیـسـت؟ ?What Is Eckankar
راه طبیعی بازگشت نزد خداوند ، اکنکار ، دانش باستانی سفرروح نام دارد که
علمی دقیق بوده ، خالص ترین تعالیم را دربرمی گیرد . {اکنکار} قا ئم به ذات
است و عقل از سادگی آن مبهوت می گردد. ازهمه تعالیم کهن تر … و سرچشمه
تمام مکاتب است.
شر یعت – کی – سوگماد (کتاب اول)
کرۀ خاکی ما مدرسه ای قدیمی و بزرگ است . درواقع تمام عالم مادی که طبقه
فیزیکی نام دارد نیز چنین است . ولی ما به این مدرسه آمده ایم تا چیزی
غــیر از حساب و خواندن و نوشتن بیا موزیم ، ما در جستجوی ر اه بازگشت به
سرمنزل الهی خود هستیم . ما در این مدرسـه معلمیـن بیشـماری دا شـته ایـم
کـه از آن جمله ا ند : ] حضرت [ محمد ] ص [ ، عیسی ، موسی ، کنفسیوس ، بود ا
، کریشنا ، زرتشت ، سقر اط ، کپرنیک ، مارتین لوتر ، شکسپیر . امرسون ،
اینشــتین و … این فهرست پایانی ند ارد . رشته های تحصیلی ما در این مد ر
سه ا ز » من کیستم « آغا ز شــده و تـا » مفـهو م زنـدگـی « تعمیـم مـی
یـابند . کتـاب هـای درسی ما قرآن ، انجیل ، تورات و کتب دیگری چون کابالا ،
تائو دجینگ ، کتاب تقدیرات ) ای چینگ ( ، تعالیم بودا ، بــهاگـوادگیتـا ،
کتـاب مورمورنـها . دیلـی نیوز ، و حتی لالایی های کودکانه بو ده اند .
هدف کتاب اکنکار ، حکمت باستانی برای عصر حاضر نیز همانند مؤسس این مدرسه
قدیمی ، آمــوزش علـوم پایـه است . بسیاری از ما مدت مدیدی است که در این
کلاسهای درس حضور داریم . ما مایلیم پیشرفت کرده و افق دیــدگاهـهای خـودرا
توسـعه دهیـم . مـی خواهیـم جایگاه خود را درطرح بزرگ هستی بهتر بشناسیم و
عملا” کاربرد آن را تجر به کنیم . Eckankar Has Ancient Roots اکنکا ر ر
یشه با ستا نی د ا ر د ریسمان زرین مشترکی که اک نام دارد ، تمام تعالیم
معنوی را به یکدگر پیوند می دهد . آن را روح القدس ، کلمه الهی و جریان
مســموع حیـات نـیز نـامیده انـد. اگر چه تعالیم اکنکارریشه باستانی دارند
ولی در حقیقت از محدوده زمان فراترند . این تعالیم کلام زنده اند و از
لابلای کتاب هــا ، در رویـا و بیـداری بـا مـا سخن می گویند.از آغاز تمدن،
روح القدس الهام بخش بشریت بوده واورا درجهت ادراک معنوی یاری کرده است
.کتاب اصلی اکنکار، شر یعت– کی– سوگماد) طریق مقام جاودان ( است . هر فصل
از کتابی که در پیش رو دارید ، با نقل قولی از شر یعت – – کی – سوگماد آغاز
مـی شـود . آمـوزگـار تعـالیم اکنکـار ، استاد حق در قید حیات است ) استاد
زنده اک .( Living ECK Masterاین طریق هیچگاه از استاد بی نصیب نبوده است .
به همیــن دلیـل اکنکـار همـو اره خالص و در تنا سب با سطح آگا هی روز
عرضه می شود . درآموزه های اک از مشاجرات و مباحث نظری و سیاسی که تا این
حد در تشکیلات بزرگ فراگیر هستند پرهیز شده و بدین وسیله فرصت مناسـبی جـهت
دیـدار بـا اسـتاد و اسـتماع سـخنان وی فراهـم مـی گـردد . اسـتاد کسـی
اسـت کـه طریـق خـود شناسـی و خداشناسی را طی نموده است . هنگامی که پال
توئیچل در سال 1965اکنکار را به جهان معاصر معرفی کرد ، حقایق معنوی را از
حشو و زوا ئد آیینی فرهنــگ های گو نا گون جد ا کرد و در نتیجه برای عامه
مردم فرصتی پیش آمد تا در عین برخورداری اززندگی شاد ، متعادل و سازنده ،
نور و صوت خداونــد را نـیز تجربه نمایند . پال توئیچل در اوایل قرن حاضر
در کنتاکی متولد شد و در خلال جنگ جهانی دوم به خدمت نیروی دریـا یـی
ایـالات متحـده در آمـد . در مقطعـی کـه مقـرر بـود زندگی پال متحول گردد ،
وی در کسوت جوینده ای جوان به استادان معنوی معرفی شد . اینان استادان
نظام وایراگی اک بودنــد . هنگـامی کـه آنـان پـال رابـرای احراز مقام
استادی تعلیم می دادند ، او طیف وسیعی از تعالیم معنوی را تحت نظر آموزگارا
ن مختلف مطا لعــه کـر د . آمـوزش هـای رفیـع اک در چـهار گوشـه جهان
پراکنده بودند و پال این تعالیم زرین نور و صوت را مجددا” گردآوری کرده ،
آماده و مهیا به دست نسل بعدی سپرد . وقایع ثبت شده در کتاب دنـدان بـبر
محصول همین تجربیات بود . سرانجام پال به صف استادان وایراگ پیوست و با
رسیدن به مقام استاد حق در قید حیات ، رسالت عرضه اکنکار به جهان بــر
عـهده او گذارده شد .
پال در سال 1965کارگاههای آموزش سفر روح را در کالیفرنیا دایر نموده ،
آموزشنامه های اکنکار Discourseرا عرضــه کـرد . مـؤ سسـه اکنکاردرسـال
1970به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی تاسیس شد . پال در سال 1971در حالی در
گذشت که عده بسیاری را به وصل اک نــایل کـرده بـود . اسـتاد حـق در قیـد
حیات کنونی سری هارولد کلمپ Sri Harold Klempاست . وی در مزرعه ای در
ویسکانسین بزرگ شد ، بــه مدرسـه کشیشـی رفـت ، بـه مـدت چهارسـال درنیروی
هوایی ایالات متحده خدمت کرد و هنگام استقرار نیروها در ژاپن اکنکار را
یافت . اودرسال 1969توسط پــال توئیچـل وصـل اک را دریـافت نمـود و بدین
ترتیب شایستگی ورود به عوالمالهی را کسب کرد . او بعدها تاریخچه تجربیات
خود رادر کتاب های “ نسیم تحول “، “ ر وح نـوردان سـرزمین هایدور ” و “
کودکدر سرزمین وحش ” به رشته تحریر در آورد . سری هارولد کلمپ هر ساله در
سمینارهای اک که در نقا ط مختلف جهان برگــزار می شوند ، هزاران نفررامخاطب
قرار می دهد. چیزی در حدود چهل نوار ویدیویی و پنجاه نوارصوتی از سخنرانی
های عمومی او موجود است . وی تـا کنـون بیش از بیست عنوان کتاب را به رشته
تحریر در آورده و کماکان به نوشتن ادامه می دهد که این شامل مقالات متعدد و
آموزشنامه هــای معنـوی نـیز مـی شـود .
هزاران نفر از مردم با بهره گیری از رویکرد الهام بخش و عملی او در امور
معنوی ، در زندگی خود به آزادی . خرد و عشقی عمیــق تـر فرصتـی فراهـم مـی
کند تا به تشخیص تجارب خود در زمینه نور و صوت خداوند نایل شده ، آنها را
معتبر بشمارند . برای جذب کردن مردم به سوی اکنکار هیچ اصراری وجود ندارد .
هر چند بسـیاری از پـیروان اک حـرارت و شـوق معنـوی خـودرا بـا دیگـران در
میـان مـی گذارند ، اما برای اعتقادات همگان حرمتی وسواس آمیز قائلند .
پیام اکنکار با روندی تدریجی و یک نواخت بهتر ارائه می شود . این تعالیم
برای مخاطب قرار دادن وجه درونی افراد ، یعنی روح نگاشته شده اند و در گذر
عواطف یا هراس های جویندگان معنوی رانیز نادیده نمــی گـیرند . بـهترین راه
شـناختن اکنکـار خواندن یکی از پنجاه کتابی است که درباره آن نوشته شده
است . دربیشتر کتب اکنکار به تمرینات معنو ی اک اشاره شده که خواننده می
تواند در خلوت و بـراساس سرعت مطلوب خود آنها را بیازماید . پیروان اک در
تمام طبقات و مشاغل گوناگون یافت می شوند و تنــها وجـه مشـترک آنـان ،
عشـق بـه خداونـد و سـر سپردگی به شکو فایی معنوی است . آنان از هر نژاد و
مسلکی که باشند ، درجامعه خود افراد مسئولیت شناسی هستند و خود را به
هیچگونــه آییـن و ریـاضت کشی و یا طبقه ممتازی که وجه تفاوت آنان با
همسایگانشان باشد . محدود نمی کنند . بیشــتر افـراد راه اکنکـار ر ا از آن
جـهت در پیـش گرفتـه انـد کـه پاسـخ سئوالات خود را در آموزش های ارتدکس و
سنتی نمی یافتند . ارزش و اعتبار تجربیا ت معنـوی فـردی در اکنکـار یـک
اصـل اسـت . بـا مطالعـه یـک کتـاب یـا استماع سخنان یک دوست ، تنها می
توان درک محدودی از جهان ها ی معنوی به دست آ ورد . برای اداره زندگی باید
نظم و انضباط و اشتیاق راستین برای تجربه خداوند بدان افزوده گردد . تجربه
نورو صوت زندگی را غنی تر نموده ، بــه مـا فرصتـی عطا می کند تا مشکلات
روزمره را از زاویه ای مثبت بنگریم . برای کمک بــه درک اکنکـار چنـد
تعریـف ضـروری اسـت . جـهت تبییـن قوانیـن معنـوی لغـات و
اصطلاحات خاصی وجوددارد . دلیل استفاده از این لغات این است که هم وجه
توصیفی آنها بیشتر است و هم معنی خاص خود را دارند و به لحاظ مفـهوم از
لغـات دیگر متفاوت هستند .
اک : روح الهی ، جریان مسموع حیات ، جوهرۀ خداوند که خلقت و نگهداری از تمامی حیات رابرعهده دارد ، جان .
اکنکار : طریق نور و صوت الهی . معنی دیگر آن همکارخداست .
نوروصوت خدا : روح القدس ] یا روح الهی [ . دو جلوه که خداوند در جهان های
تحتان بدان صورت متجلی می گردد. روح القدس می تواند به شکل نور برما ظهور
یابد . این نور اتعکاسی از اتم های الهی است که در فضا حرکت می کنند .علاوه
بر تبلور فوق می تواند به شکل صوت باشد که جریان مسموع حیات است و ارواح
را به سر منزل الهی باز می گرداند . تمرینات معنوی اک نشان می دهند که
چگونه در درون خــود بدنبـال ایـن کیفیـات الـهی باشـید و بـه شـکوفایی
معنوی و هدایت های درون خود گوش سپارید .
ماهانتا : وجه درونی استاد حق در حیات که در طبقات درون . راهنمایی دانش پژوهان را برعهده دارد .
روح : خویش حقیقی . مقدس ترین وجه درونی هر فرد . روح به عنوان یک بارقه الهی می تواند ببیند ، بداند وهمه چیز را دریافت نماید .
سفر روح : راهی طبیعی برای گسترش آگاهی ، تحصیل بینشی رفیع تر از خویش به عنوان روح در طی تمرینات معنوی .
سوگماد : نام مقدس خداوند . منبع اصلی حیات که نه مذکر است و نه مؤنث.
کتاب حاضر مروریست کوتاه برطریق اکنکار . باید بیاد داشته باشیم که تعالیم
اکنکار درعمل بسیار ساده اند و برای آموختن این آموزش ها تعلیمات رسمی یا
سخت گیریهای معمول آموزشی ضروری نیست . در واقع باورهای اساس این طریق را
می توان به شکل زیر خلاصه کرد:
روح جاودان و هویت حقیقی انسان است.
دلیل وجودروح ، عشق خداوند به آن است.
روح مسافریست در راه خود شناسی و خدا شناسی.
شکوفایی معنوی را می توان به واسطه ارتباط آگاهانه با اک تسریع کرد.
این رابطه آگاهانه را می توان به وسیله تمرینات معنوی اک و با هدایت استاد حق در قید حیات برقرار نمود.
ماهانتا ، استاد حق در قید حیات و راهنمای معنوی اکنکار است .
تجربیات و آزادی معنوی در همین زندگی کنونی در دسترس همگان قرار دارند.

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار , سایت دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار , خرید دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار , دانلود رایگان دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار , فایل دانلود کتاب اکنکار کلید جهان های اسرار