کتابداری · دسامبر 28, 2021 0

دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish

دانلود دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish , ورد دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish

      Endang Sri Heruwati , P E Doe , دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun Dried Tropical Fish

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish

دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish

دانلود-مقاله-a-model-for-the-prediction-of-the-microbial-spoilage-of-sun-dried-tropical-fish

دانلود مقاله
A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish
نویسنده : 
P. E. Doe ، Endang Sri Heruwati

فرمت:pdf

دانلود فایل

 

دانلود مقاله A Model for the Prediction of the Microbial Spoilage of Sun-Dried Tropical Fish