دانلود مقاله میراث زن وشوهر ۱۹ ص

دانلود مقاله میراث زن وشوهر ۱۹ ص

دانلود مقاله میراث زن وشوهر ۱۹ ص

دانلود-مقاله-میراث-زن-وشوهر-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۷ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏میراث زن وشوهر
‏زن و شوهر هم از هم دیگر ارث می برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع می شوند با جمیع ورثه در صورتی که خالی از موانع باشد (کفرو…) در هر صورت از یکدیگر ارث می برند. مگر ‏در مریض، آن درصوتی است که مرد درحال مریض بودن بازن ازدواج کرده، مرد اززن ارث نمی بردو زن هم از مرد ارث نمی برد.
‏مگراینکه آن مرد‏از آن بیماری رهایی یابد و یا دخول به زن کند. دراین صورت از یکدیگر ارث می برند، اگرچه شوهر پیش از دخول بمیرد.
‏اگر مرد درزمان بیماری بازن ازدواج کند، ازیکدیگر ارث خواهندبرد. اگرچه دخول نباشد. بنابر قول اقرب، این همانند زن صحیح است که بامرد ازدوا ج کرده و بخاطر عمل کردن به اصل (اصل ارث بردن) و تخلف از این اصل که درمورد مرد است و این بخاطر یک دلیل خارجی است که موجب نمی شود زن به مرد الحاق شود، چون این الحاق قیاس است.
‏درطلاق رجعی تا زمانی که عد تمام نشده، اگر هرکدام بمیرند از یکدیگر ارث می برند. بخاطر اینکه مطلقه رجعی ‏درحکم زوجه است.
‏بخلاف بائن که پس ازوقوع طلاق بائن زن وشوهر درمدت عده از یکدیگر ارث ‏ن‏می برند‏، مگر اینکه مرد درحال بیماری زن خود را طلاق دهد،زن تایک سال از مرد ارث ‏م‏ی برد، بخلاف مرد‏که ارث نمی برد.
‏اگرن و شوهر خود فرزند داشته باشد، ازهمه ترکه ارث می برد‏، مانند سایر ورثه بنابر قول مشهور خصوصاً بین متاخرین و نیز مرد ارث می برد زن مطلق.
‏اما زنی که فرزند که فرزند ندارد از عین زمین ارث نمی برد‏. قیمت آن و ابزارآلات ساختمان که مانند درب و پنجره و بناها از قبیل سنگها و آجرها و غیر. اما از‏ قیمت ابزارها و بناها ارث میبردوقیمت گذاری می شود. بناها وخانه هایی که دردروی زمین است‏، منهای زمین پس‏ یا‏ قیمت به زن داده می شود.‏ ‏
‏اقوال ‏
‏ظاهر عبارت منصف آن است که زن عین درختان میوه دار و غیر آن را وارث می برد چون شهید اینها را از ارث زن استثنا نکرد و لذا در عموم ارث باقی می ماند، زیرا هرچه از مستثنی منه بیرون باشد(زمین و آلات ساختمانی) ‏از عین آنها ارث می برد مثل غیر آنها ‏.
‏واین یکی از اقوال درمساله. بلکه از منصف چنین نظری دور است و معروف بین فقهای متاخرین ‏و نزد خودمنصف است که محروم است. زن از عین درختان مثل بناها نه قیمت آنها بلکه از قیمت آنها ارث می برد.
‏و ممکن است حمل کنیم آلات رابر آنچه که شامل درختان هم می شود‏.
‏۲
‏ظاهراً در مورد بناها فرقی میان بنایی که برای سکونت ساخته شده و بنایی که برای مصالح ‏و اغراض دیگر مثل آسیا، حمام و اتاق روغن گیر زیتون یا کنجد یا آب انگور تهیه می شود. اصطبل و طویله و غیر اینها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اینها شامل می شود.
‏اگر چه دراین موارد عنوان‏«‏باع‏»‏که در بسیاری ازروایات آمده است، داخل نمی شود، چون رباع جمع ربع است به معنای خانه.
‏اگر یکی از زوجه های میت ولد داشته باشد و یکی بدون بچه باشد‏، پس بنا بر قول اقوی ‏عین زمین به صاحب بچه می رسد و‏آنچه که زن بدون ولد از عین آن ومحروم است ‏را به زن صاحب بچه می دهند.(‏قیمت)
‏آن چه زن بدون بچه از عین محروم است و به زن صاحب بچه می رسد، ولی آن زن دارای بچه ‏موظف است که قیمت آن را ارث برده رابه زن بدون بچه بدهد( نه سایرورثه قیمت را بدهند) چون سهم زوجیت مختص به این دو نفر است، پس هر گاه یکی از آنها از مقداری از سهم محروم شد به دیگری اختصاص پیدا می کند.
‏اگر میت دوتا
‏ زوجه داشته
‏ باشد.
‏باید توجه داشت که پرداخت قیمت به زوجه ‏بدون فرزند ‏بروجه قهرو الزام و اجباراست نه اختیارو آن مانند دین است که برذمه آنها آمده ‏(وارث)
‏فرقی ندارد میان آنکه وارث حاضر باشد، عین را به زوجه بدهدیاحاضر نباشد.
‏فرقی ندارد میان آنکه ‏وارث از قیمت امتناع ورزدیانه.
‏بنابراین این قیمت درذمه ورثه باقی است تاآنکه حکم بتواند اورا مجبوربه ادای دین‏ سازد، یا آنکه عین را قهراً برعلیه(برضرر)آن بفروشد.
‏اگر هیچ یک از این امور ممکن نبود دین درذمه آنها باقی می ماند تازمانی که زوجه بتواند آن را وصول نماید‏ ولوبه طریق تقاص چه از عین تقاص کند یا غیرعین فرقی ندارد.‏
‏فرق ندارد
‏روایات زیادی در این باب است که میان زن با فرزند و بدون فرزند فرقی نمی گذارد، بلکه حاکی ازآن است ‏که مشترکاً آنها در محرومیت امور یاد شده و گروهی ‏هم این را پدیرفته اند.تعلیلی که روایت آورده این است ترس از اینکه زن درخانه و زمینی که به ورثه می رسد، کسی را وارد ‏کند( شوهر دیگری) که آنها از(وارث) او کرامت دارند که هردو محروم شدن اشتراک دارند، ولی این تعلیل در مورد زن بدون فرزند قوی تر است

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x