دانلود مقاله معاد در قرآن

دانلود مقاله معاد در قرآن

دانلود مقاله معاد در قرآن

دانلود-مقاله-معاد-در-قرآنلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۴ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏اهمیت معادشناس‏ی‏ در قرآن‏:
‏بیش از ثلث آیات قرآن, ارتباط با زندگ‏ی‏ ابد‏ی‏ دارد: در یک دسته از آیات, بر لزوم ایمان به آخرت, تاکید شده و در دسته دیگ‏ر, پ‏ی‏آمدها‏ی‏ انکار آن, گوشزد شده و در دسته سوم, نعمتها‏ی‏ ابد‏ی‏,‏ و در دسته چهارم‏ی‏ عذابها‏ی‏ جاودان‏ی‏, بیان شده است.‏ همچنین در آیات فراوان‏ی‏ رابطه بین اعمال نیک و بد با نتایج اخرو‏ی‏ آنها ذکر گردیده; و نیز با شیوه ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ امکان و ضرورت رستاخیز مورد تاکید و تبیین قرار گرفته و به شبهات منکران, پاسخ داده شده; چنانکه منشا تبهکاریها و کج رویها فراموش کردن یا انکار قیامت و روز حساب, معرف‏ی‏ شده است . ‏
‏از دقت در آیات قرآن‏ی‏ بدست م‏ی‏آید که بخش عمده ا‏ی‏ از سخنان پیامبران و بحثها و جدالها‏ی‏ ایشان با مردم, اختصاص به موضوع معاد داشته است و حت‏ی‏ م‏ی‏ توان گفت که تلاش آنها برا‏ی‏ اثبات این اصل, بیش از تلاش‏ی‏ بوده که برا‏ی‏ اثبات توحید کرده اند: زیرا اکثر مردم, سرسخت‏ی‏ بیشتر‏ی‏ برا‏ی‏ پذیرفتن این اصل, نشان م‏ی‏ داده اند. علت این سرسخت‏ی‏ را م‏ی‏ توان در دو عامل, خلاصه کرد: یک‏ی‏ عامل مشترک در انکار هر امر غیب‏ی‏ و نامحسوس, و دیگر‏ی‏ عامل مختص به موضوع معاد یعن‏ی‏ میل به ب‏ی‏ بند و بار‏ی‏ و عدم مسئولیت. زیرا همان گونه که اشاره شد اعتقاد به قیامت و حساب, پشتوانه نیرومند‏ی‏ برا‏ی‏ احساس مسئولیت و پذیرفتن محدودیتها‏ی‏ رفتار‏ی‏ و خوددار‏ی‏ از ظلم و تجاوز و فساد و گناه است و با انکار آن, راه برا‏ی‏ هوسرانیها و شهوت پرستیها و خودکامگیها باز م‏ی‏ شود
۳
‏قرآن کریم با اشاره به این عامل م‏ی‏ فرماید‏:
‏ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه, بل‏ی‏ قادرین عل‏ی‏ ان نسو‏ی‏ بنا‏نه, بل یرید الانسان لیفجر امامه‏.
‏آیا انسان چنین م‏ی‏ پندارد که استخوانهایش را (پس از متلاش‏ی‏ شدن) جمع نخواهیم کرد؟ چرا (این کار را خواهیم کرد در حال‏ی‏ که) تواناییم که سرانگشتانش را (مانند اول) هموار سازیم. بلکه انسان م‏ی‏ خواهد جلو‏ی‏ خویش را باز کند (و ب‏ی‏ بند و بار باشد‏)
‏همین روحیه ابا و امتناع از پذیرفتن معاد به معنا‏ی‏ حقیق‏ی‏ را م‏ی‏ توان در کسان‏ی‏ یافت که در گفتارها و نوشتارهایشان م‏ی‏ کوشند که ((رستاخیز)) و ((روز واپسین)) و دیگر تعبیرات قرآن‏ی‏ درباره معاد را بر پدیده ها‏ی‏ این جهان‏ی‏ و رستاخیز ملتها و تشکیل دادن جامعه ب‏ی‏ طبقه و ساختن بهشت زمین‏ی‏, تطبیق کنند یا عالم آخرت و مفاهیم مربوط به آن را مفاهیم‏ی‏ ارزش‏ی‏ و اعتبار‏ی‏ و اسطوره ا‏ی‏ قلمداد نمایند‏
‏قرآن کریم چنین کسان‏ی‏ را ((شیاطین انس)) و((دشمنان انبیا)) دانسته است که با سخنان آراسته و فریبنده شان به راهزن‏ی‏ دلها م‏ی‏ پردازند و مردم را از ایمان و اعتقاد صحیح و پا‏ی‏ بند‏ی‏ به احکام اله‏ی‏, باز م‏ی‏ دارند:‏
‏و کذلک جعلنا لک نب‏ی‏ عدواً شیاطین الانس و الجن یوح‏ی‏ بعضهم ال‏ی‏ بعض زخرف القول غروراً و لوشا ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و لتصغ‏ی‏ الیه افئد الذین لا یومنون بالاخر و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x