دانلود مقاله مدل سازمانی

دانلود مقاله مدل سازمانی

دانلود مقاله مدل سازمانی

دانلود-مقاله-مدل-سازمانیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏ ‏چکیده‏ :
‏ ‏امروزه بنگاه‏ ‏های اقتصادی کشور در‏ ‏فر‏آ‏یند جهانی شدن و‏ ‏پیوستن به منظوم‏ۀ‏ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از‏ ‏روی اختیار نیست با چالش‏ ‏های بی‏ ‏شماری مواجه هستند . حضور در‏ ‏بازار‏ ‏های جهانی و‏ ‏حتی باقی ماندن در‏ ‏بازار‏ ‏های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت‏ ‏مند است و با توجه به گسترش و‏ ‏پیچیدگی اهداف ، فر‏آ‏یند‏ ‏ها و‏ ‏ساختار سازمانی در‏ ‏صحن‏ۀ‏ رقابت ، سازمان‏ ‏هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و‏ ‏انتظارات مشتریان و‏ ‏ذینفعان پاسخگو باشند‏ ‏، همچنین به سود آوری و‏ ‏ثروت آفرینی ب‏ه ‏عنوان شاخص‏ ‏های کلیدی و‏ ‏برتر‏ ‏سازمانی توجه کنند .
‏ ‏مدلهای تعالی سازمانی یا سر‏ ‏آمدی کسب و‏ ‏کار ب‏ه ‏عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در‏ ‏سازمان‏ ‏های مختلف به کار گرفته می شوند . با ب‏ه ‏کارگیری این مدل‏ ‏ها سازمان‏ ‏ها می توان‏ن‏د از یک سو میزان موفقیت خود را در‏ ‏اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ‏مورد ‏ارزیابی قرار‏ ‏دهند و‏ ‏از‏ ‏سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‏ ‏ها به ویژه بهترین آن‏ ‏ها مقایسه کنند .
‏ ‏مدل‏ ‏های سر‏ ‏آمدی کسب و‏ ‏کار پاسخی است به این س‏ؤ‏ال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و‏ ‏مفاهیمی را دنبال می کند و‏ ‏چه معیار‏ ‏هایی بر رقبای آن‏ ‏ها حاکم هستند ‏؟‏
امروز‏ه‏ اکثر کشور‏ ‏های دنیا با تکیه بر‏ ‏این مدل‏ ‏ها جوایزی را در‏ ‏سطح ملی و‏ ‏منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان‏ ‏ها و‏ ‏کسب و‏ ‏کار در تعالی ،‏ ‏رشد و‏ ‏ثروت آفرینی است . مدل‏ ‏های تعالی با محور قرار‏ ‏دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات‏) و‏ ‏مشارکت هم‏ۀ‏ اعضا‏ی‏ سازمان می توان‏ن‏د رضایت مشتری را جلب و‏ ‏منافع ذینفعان را فراهم نموده و‏ ‏در عین حال یاد‏ ‏گیری فردی و‏ ‏سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و‏ ‏نو‏ ‏آوری تشویق و‏ ‏ترویج کن‏ن‏د‏ ‏.
‏ ‏در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و‏ ‏مبانی مدل تعالی EFQM‏ ‏ و‏ ‏وظابف کارکردی هر‏ ‏یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
‏ ‏مقدمه :‏
‏ ‏دست‏ آ‏ورد‏ ‏های بالغ بر ‏۵۰‏ س‏ال تجرب‏ۀ‏ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از‏ ‏نظر روند نگران کنند‏ۀ‏ عرضه و‏ ‏تقاضای نیروی کار‏ ‏،‏ ‏روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش‏ ‏های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و‏ ‏امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر‏ ‏یک به ن‏وعی و با منطق خاص خود نشان دهند‏ۀ‏ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و‏ ‏ثمر بخش با چالش‏ ‏های موج‏ود جهانی شدن ، سامان دادن برنام‏ۀ‏ چهارم توسع‏ۀ‏ کشور بر پای‏ۀ‏ اصول و‏ ‏موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر
‏۲
‏ ‏کارآمد سازی نحو‏ۀ‏ استفاده از منابع ت‏أ‏کید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و‏ ‏سازمان‏ ‏های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و‏ ‏طرح س‏ؤ‏الاتی که آیا سازمان‏ ‏های صنعتی کشور ما توان رقابت در‏ ‏این فضا را دارند ؟ در چه معیار‏ ‏هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ‏م‏ا چگونه بایستی باش‏د که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و م‏تعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلا‏ی‏لی است که موجب شد م‏ؤ‏سسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو‏ ‏هایی از سازمان‏ ‏های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان‏ ‏هایی که نیاز‏ ‏های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر‏ ‏آورده می کن‏ن‏د و در این راه سر‏ ‏آمد دیگر سازمان‏ ‏ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
‏ ‏در این‏ راستا ، مطالعات متعددی در زمین‏ۀ‏ شناسایی و اشاع‏ۀ‏ عوامل کلیدی موفقیت سازمان‏ ‏ها به منظور بهبود عملکرد آن‏ ‏ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل‏ ‏های سر‏ ‏آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM‏ و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل‏ ‏های دمینگ ، بالدریج و EFQM‏ معروف ترین مدل‏ ‏های سر‏ ‏آمدی کسب و کار هستند ‏، ‏ولی مدل‏ ‏های خاص دیگری در کشور‏ ‏های دیگر توسعه داده شده که از مدل‏ ‏های فوق الذکر الهام گرفته است‏ ‏.
‏ ‏ ‏ ‏مدل EFQM ‏ابز‏اری است ‏برا‏ی‏ ‏تعیین سطح عملکرد ‏سر‏ ‏آمد‏ی‏ ‏یک ‏سازمان که
‏ – ‏چارچوب‏ی‏ غیر تجویز‏ی ‏دارد‏ .
‏ – ‏مسیر‏ی ‏برا‏ی ‏حرکت ‏سازمان به سو‏ی‏ سر‏ ‏آمد‏ی است‏ ‏.
‏ – ‏م‏دلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
‏ تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
‏ ‏در سال ‏۱۹۵۰‏ م‏ؤ‏سس‏ۀ‏ JUSE‏ ‏(Union of Japanese Scientists & Engineering‏)‏ آقای دکتر ‏ویلیام ‏ادوارد‏ز‏ دمینگ ‏(William Edwards Deming‏) ‏را برای ا‏نجام سخنرانی های مختلفی در زمین‏ۀ‏ کیفیت به ژاپ‏ن دعوت نمود و در سال ‏۱۹۵۱‏ این م‏ؤ‏سسه ‏به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمین‏ۀ‏ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد .‏ مدلی که جایز‏ۀ‏ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی ا‏ستوار است به بیان دیگر مدل جایز‏ۀ‏ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه ج‏انبه و فراگیر در سطح سازمان است‏ ‏. این مدل نگرش جدیدی در ب‏حث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا‏ ‏گیر) منجر به ظهور ‏(کنترل کیفیت فرا‏ ‏گیر) در ده‏ۀ‏ ‏۱۹۶۰‏ میلادی گردید

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x