دانلود مقاله مخزن الاسرار ۲۹ ص

دانلود مقاله مخزن الاسرار ۲۹ ص

دانلود مقاله مخزن الاسرار ۲۹ ص

دانلود-مقاله-مخزن-الاسرار-29-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۱ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏ ۴‏ ‏ ‏مخزن الاسرار
‏بند ۱۰ در مدح فخرالدین بهرامشاه بن داود
‏من که درین دای‏ــــ‏ره‏ ‏ده‏ـ‏ـ‏ـ‏ربن‏ـ‏د ‏۱‏ ‏ ‏ ‏ ‏چون گره نقطه شدم ش‏ــ‏هربند‏ ‏ ‏ دست‏ـ‏رس پ‏ـــ‏ای گش‏ــ‏اییم‏ ‏نی‏ـ‏س‏ــ‏ت‏ ‏سایه ولی فر‏ّ‏ هماییم نیست‏۲‏
‏پ‏ــــ‏ای ف‏ــ‏رو‏ ‏ر ف‏ــــ‏ته بدی‏ــ‏ن خ‏ـ‏ــ‏ـ‏ا‏ک‏ ‏در‏ ‏ ‏ ‏بافلکم دست به فت‏ـ‏راک در‏۳‏ ‏
‏ف‏ـــ‏رق به زی‏ـــ‏ر ق‏ـــ‏دم‏ ‏ ان‏ـــ‏داخ‏ــ‏ت‏ــــــ‏م‏ ‏ ‏وز سر زانو قدمی ساختم‏۴‏
‏گش‏ــ‏ته ز ب‏ــ‏س ‏روش‏ــ‏نی روی م‏ـ‏ـ‏ن‏ ‏آی‏ــ‏نه‏ دل سر زانوی من‏
‏م‏ــ‏ن ک‏ــ‏ه دراین آینه پرداخت‏ـ‏م‏ ‏ ‏آینه دیده در انداختم‏
‏تا زک‏ـ‏ــــ‏ـ‏دام آی‏ـــ‏ـ‏نه ت‏ـــ‏ابی رس‏ـ‏د ‏ ‏یا زکدام آت‏ـ‏شم آب‏ــ‏ی رس‏ـــ‏د‏۵‏
‏چ‏ـ‏ـ‏ون ن‏ــ‏ظر ع‏ـ‏ق‏ـ‏ل ب‏ـ‏ه رای درس‏ــ‏ـ‏ـ‏ت‏ ‏گرد جهان دست برآورد چست‏
‏د‏ـ‏یدازان مای‏ــــ‏ه که درهم‏ــ‏ت اس‏ـــ‏ت‏ ‏پایه دهی را که ولینعمت است‏۶‏
‏ش‏ــ‏ا‏ه ق‏ـــ‏وی طالع فی‏ـــ‏روز چ‏ــ‏نگ‏ ‏گلبن این روضه فیروزه رنگ‏
‏خضر سکندرمنش چش‏ـ‏مه رای‏ ‏ ‏ ‏قط‏ـ‏ب رصد بند مجس‏ـ‏طی گ‏ـ‏ــ‏شای‏۷‏
‏آنکه زمقص‏ـــ‏ود وجود اول اس‏ـ‏ـــ‏ت‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏وایت مقصود بدو مُنزَل است‏
‏شاه فلک تاج سلیم‏ــ‏ان ن‏ــــ‏گ‏ـ‏ین‏ ‏ ‏ مفخر آفاق ،ملک فخر دین‏
‏نسبت داودی او ‏کرده چس‏ــ‏ـ‏ت‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ برشرفش نام سلیمان درست‏۸‏
‏۱.دایره دهر بند : فلک الفلاک است که زمان و دهر در بند اوست و از حرکت او پدید می آید ،به قول حکمای قدیم . ۲.مصراع دوم یعنی از آفتاب فیض تو دور ودرسایه ام ولی‏ ‏سایه شوم بی فر همای. ۳. یعنی پای صورتم درخاک و دست معنی و مضمونم‏ ‏درافلاک است. ۴.یعنی در حال مراقبه و ماشفه این ابیات ، سرفکرت به زیر انداخته و‏ ‏زانو را قدم سرساختیم. ۵. یعنی پس از اینکه سر زانو آینه دل شد وافکار ابکار درآن‏ ‏منعکس گردید،آینه چشم را به اطراف درانداخته و نگریستیم تا ببینیم از آینه ابکار درآن‏ ‏منعکس گردید،آینه چشم را به اطراف درانداخته و نگریستیم تا ببینیم از آینه وجود کدام‏ ‏پادشاه بر‏من‏ تابشی می شود یا ازکدام آتش صاحب فروغ آبرویی به من می رسد. ‏ ‏۶. یعنی پایه دهی را دیده عقل دید که از سرمایه همت برهمه ولینعمت است. ۷.چشمه رای:‏ ‏یعنی صاف و روشن رای. قطب :مرکز وجود. رصد بند: ستاره شناس و گشاینده‏ ‏مشکلات افلاک . مجسطی: علمی خاص که بطلیموس تألیف کرده ۸. پدر ملک فخر الدین‏ ‏داود وجدش اسحق بوده،یعنی نسبت داودی شرف نام و ملک سلیمانی را براو مسلم داشته
‏۲
‏ ۴‏ ‏ ‏مخزن الاسرار
‏رایت اسحاق ازو ع‏ـــــ‏الی اس‏ــ‏ت‏ ‏ضدش اگرهست سماعیلی است‏۱‏
‏یکدله‏۲‏ شش جه‏ـ‏ت و هف‏ـــــ‏ت گا‏ه‏ ‏ ‏نطفه ن‏ُ‏ه دایره،بهرامشاه‏
‏آنکه ز بهرامی او‏۳‏ وق‏ـ‏ت زور‏ ‏گور بود بهره بهرام گور‏
‏مفخر شاه‏ـــ‏ان به توانا ت‏ــــــ‏ری‏ ‏نامور دهر به داناتری‏
‏خاص کن ملک جهان بر ‏ع‏ــــ‏موم‏ ‏هم ملک ارمن وهم شاه روم‏
‏سلطنت اورنگ خلاف‏ــــ‏ت س‏ـــ‏ریر‏ ‏روم ستاننده ابخازگیر‏۴‏
‏عالم و ع‏ــ‏ادل تر‏ ‏اهل‏ ‏وج‏ــ‏ود‏ ‏حسن ومکرم تر ابنای جود‏
‏دین فلک ودولت او اختر اس‏ـــــ‏‍‍‍‍‌‌‏ِِِ‏ت‏ ‏ملک صدف،خاک درش گوهر است‏
‏چشمه و دریاست به ماهی و‏ ‏د‏ُ‏ر‏ ‏چشمه آسوده و دریای پ‏ر‏۵‏
‏با کفش این چش‏ــــ‏مه سیم‏ـــ‏ـــ‏ـ‏اب ریز‏ ‏خ‏وانده چو سیماب گریزاگریز‏
‏خنده زنان از کم‏ــ‏رش لع‏ـــ‏ل ناب‏ ‏برکمر لعل کش آفتاب‏۷‏
‏آفت این پنج‏ـــ‏ره لاج‏ـ‏ورد‏ ‏پ‏نجه درو زد که بدو پنجه کرد‏۸‏
‏کوس فلک را جرس‏ـــــ‏ش بش‏ـ‏کند‏ ‏شیشه مه را نفسش بشکند‏۹‏
‏خوب سرآغاز تر ازخ‏ـ‏رمی‏ ‏نیک سرانجا‏م‏ تراز مردمی‏
‏جام سخا را که کفش ساق‏ی‏ اس‏ـــــــ‏ت‏ ‏باقی بادا، که همین باقی است‏
‏ ‏بند ۱۱در خطاب زمین بوس فرماید
‏ای شرف گوهرآدم به ت‏ــ‏و ‏ ‏روش‏ـــ‏ن‏ــ‏ی دی‏ـــ‏ده ع‏ـ‏ال‏ــ‏م به ت‏ـ‏و

‏۱‏. ‏درشرحی دیده شد که ملک اسمعیل بن محمود درآن زمان با ممدوح خصومت داشته واین بیت اشارت بدوست ،و نیز کنایت است از اینکه دشمنان او ملحدند چون اسمعیلیه در‏آن زمان ملحد خوانده می شدند. ۲. یکدله: صاحب عزم و شجاع ودور از دودلی . ۳.بهرامی او: یعنی شجاعت او زیرا بهرام ستاره مریخ و شجاعان بدو منسوبند. ۴. ابخاز:مملکتی است در حدود ارمنستان. ۵. یعنی از فیض چشمه ماهی و دریای درّ است اما‏ ‏چشمه آسوده که زود ماهی از آن به دست می آید و دریای پر از درّ. ۶. چشمه سیماب‏ ‏ریز: خورشید است. ۷. کمر لعل کش آفتاب : منطقه اوست. ۸. یعنی هر که با ممدوح‏ ‏پنجه کند، آفت آسمان بدو پنجه خواهد انداخت. ۹. یعنی د‏م‏ او چنان قوی است که شیشه صراحی مانند ماه را به نفخی می شکند.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x