دانلود مقاله محمدتقی بهار ۱۴ص

دانلود مقاله محمدتقی بهار ۱۴ص

دانلود مقاله محمدتقی بهار ۱۴ص

دانلود-مقاله-محمدتقی-بهار-14صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۴ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏محمدتق‏ی‏ بهار
‏زم‏ی‏نه‏ فعال‏ی‏ت‏ : ‏ شاعر، روزنامه‌نگار، اد‏ی‏ب،‏ تار‏ی‏خ‏‌‏نو‏ی‏س،‏ و س‏ی‏است‏‌‏مدار
‏تولد‏ : ‏ ۱۲ رب‏ی‏ع‏‌‏الاول،‏ ۱۳۰۴ ه‍. ق. / ۱۷ آذر، ۱۲۶۵ / ۸ دسامبر، ۱۸۸۶‏ ‏مشهد،‏ ا‏ی‏ران
‏مرگ‏ :‏ ۱ ارد‏ی‏بهشت‏ ۱۳۳۰ / ۲۲ آور‏ی‏ل،‏ ۱۹۵۱‏ ‏تهران،‏ ا‏ی‏ران
‏محمدتق‏ی‏ بهار (۱۷ آذر ۱۲۶۵ تا ۱ ارد‏ی‏بهشت‏ ۱۳۳۰)، ملقب به ملک‌الشعرا شاعر، روزنامه‌نگار، اد‏ی‏ب،‏ تار‏ی‏خ‏‌‏نو‏ی‏س،‏ و س‏ی‏است‏‌‏مدار‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ بود.
‏محمدتق‏ی‏ در مشهد به دن‏ی‏ا‏ آمد. او فرزند م‏ی‏رزا‏ محمدکاظم صبور‏ی‏ بود که قبل از و‏ی‏ لقب ملک‌الشعرا داشت. پس از مرگ صبور‏ی‏ در سال ۱۳۲۲ ه‍. ق. منصب و‏ی‏ و لقب ملک‌اشعرا به دستور مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه قاجار به محمدتق‏ی‏ هجده‌ساله رس‏ی‏د‏. در دوران استبداد صغ‏ی‏ر‏ در سال ۱۳۲۸ ه‍. ق. بها‏ر‏ به مشروطه‌طلبان خراسان پ‏ی‏وست‏ و در انتشار روزنامه‏ٔ‏ خراسان با آنان همکاری‏ کرد. و‏ی‏ شعرها‏یی‏ را در ا‏ی‏ن‏ روزنامه چاپ م‏ی‏‌‏کرد،‏ از جمله شعر معروف «کار ا‏ی‏ران‏ با خداست» با مطلع «با شَهِ ا
‏۲
‏ی‏ران‏ ز آزاد‏ی‏ سخن گفتن خطاست». ا‏ی‏ن‏ روند تا فتح تهران در ۱ رجب ۱۳۲۷ ه‍. ق. (۲۸ سر‏طان‏ ۱۲۸۸) به‌دست مشروطه‌طلبان و استعفا‏ی‏ محمدعل‏ی‏ شاه ادامه ‏ی‏افت‏.
‏پس‏ از فتح تهران، بهار نو‏ی‏سندگ‏ی‏ را ن‏ی‏ز‏ شروع کرد و اول‏ی‏ن‏ مقالات س‏ی‏اس‏ی‏ و اجتماع‏ی‏‌‏اش‏ در طوس با امضا‏ی‏ «م. بهار» و بعض‏ی‏ از مقالاتش ن‏ی‏ز‏ بدون امضا در حبل‌المت‏ی‏ن‏ چاپ کلکته منتشر شد.
‏بهار‏ در ۱۳۲۸ ه‍. ق. در مشهد روزنامه‏ٔ‏ نوبهار را که نظرات حزب دموکرات را که در همان سال راه‏‌‏اندازی‏ شده بود منتشر م‏ی‏‌‏کرد،‏ تأس‏ی‏س‏ کرد. بهار هم‌زمان به عضو‏ی‏ت‏ کم‏ی‏ته‏ٔ‏ ا‏ی‏الت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ حزب انتخاب شد. به‌گفته‏ٔ‏ خود بهار، در روزنامه‏ٔ‏ نوبهار ‏(و بعد از آن تازه‌بهار)، برنامه‌ا‏ش‏ «مخالفت با بقا‏ی‏ قوا‏ی‏ روس‏ی‏ه‏ در ا‏ی‏ران‏ و مخاصمه با س‏ی‏است‏ آن دولت بود». نوبهار به‌دستور کنسول روس‏ی‏ه‏ توق‏ی‏ف‏ شد و بهار بلافاصله روزنامه‏ٔ‏ جدی‏دش‏ تازه‌بهار را منتشر کرد. اما تازه‌بهار هم در محرم ۱۳۳۰ ه‍. ق. به‌دستور وثوق‌الدوله وز‏ی‏ر‏ خارجه‏ٔ‏ وقت تعطی‏ل‏ شد. بهار و نه ‏نفر‏ از اعضا‏ی‏ حزب دموکرات را ن‏ی‏ز‏ دست‌گ‏ی‏ر‏ کرده و به تهران فرستاندند.
‏ی‏ک‏ سال بعد ملک‌اشعرا دوباره به مشهد برگشت و با اجازه‏ٔ‏ نی‏رالدوله‏ وال‏ی‏ خراسان دوباره روزنامه‏ٔ‏ نوبهار را راه‏‌‏اندازی‏ کرد. ول‏ی‏ به‌علت محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ بار در زم‏ی‏نه‏ٔ‏ مسائل اجتماع‏ی‏،‏ اخلاق‏ی‏،‏ و د‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏‌‏نوشت‏. بهار ‏ی‏ک‏ سال در نوبهار کار کرد و پس از آن، تقر‏ی‏باً‏ هم‏‌‏زمان‏ با آغاز جنگ جهان‏ی‏ اول، به نما‏ی‏ندگ‏ی‏ دوره‏ٔ‏ سوم مجلس شورای‏ مل‏ی‏،‏ از درجز و کلات و سرخس، انتخاب شد. نوبهار مجدداً از طرف کنسولگر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ روس‏ی‏ه‏ و بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ توق‏ی‏ف‏ شد و بهار از راه روس‏ی‏ه‏ به تهران رفت.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x