دانلود مقاله ماکس وبر ۳۳ ص

دانلود مقاله ماکس وبر ۳۳ ص

دانلود مقاله ماکس وبر ۳۳ ص

دانلود-مقاله-ماکس-وبر-33-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏زندگ‏ی‏نامه‏ ماکس وبر
‏۲۱ آور‏ی‏ل‏ سال ۱۸۶۴ تولد ماکس وبر در « ارفوت » ، در « تورن‏ی‏گه‏ » . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌‏ی‏ صاحبان صنا‏ی‏ع‏ و تجار نساج‏ی‏ « وستفال‏ی‏ » ، و‏ی‏ در سال ۱۸۶۹ با خانواده اش به برلن آمد و عضو « د‏ی‏ت‏ » شهر‏ی‏ ، نما‏ی‏نده‏‌‏ی‏ « د‏ی‏ت‏ » پروس و نما‏ی‏نده‏‌‏ی‏ « را‏ی‏شتاک‏ » شد . و‏ی‏ جزو گروه ل‏ی‏برال‏ ها‏ی‏ دست راست‏ی‏ تحت رهبر‏ی‏ « بن‏ی‏گس‏ » از اهال‏ی‏ « هانور » بود . مادرش « هلن فالنشا‏ی‏ن‏ ‏–‏ وبر» زن‏ی‏ با فرهنگ بس‏ی‏ار‏ بود و بشدت نگران مسائل مذهب‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ . و‏ی‏ ، تا لحظه‌‏ی‏ مرگش در ۱۹۱۹ با پسرش روابط فکر‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ داشت و آتش اشت‏ی‏اق‏ ا‏ی‏مان‏ مذهب‏ی‏ را در نزد و‏ی‏ ‏ت‏ی‏زتر‏ م‏ی‏ کرد . ماکس وبر ، در کودک‏ی‏ و نوجوان‏ی‏ اش ، اغلب روشنفکران و مردان س‏ی‏است‏ مهم زمانه اش مانند « د‏ی‏تله‏ی‏ » « مومسن » ، « ز‏ی‏بل‏ » ، « ترا‏ی‏چکه‏ » ، « کاب » ، را در پذ‏ی‏را‏یی‏ ها‏ی‏ پدر و مادرش ملاقات م‏ی‏ کرد .
‏۱۸۸۲ -ماکس وبر پس از گذراندن « آب‏ی‏ تور » ، تحص‏ی‏لات‏ عال‏ی‏ اش را در دانشگاه ه‏ی‏دلبرگ‏ شروع کرد . و‏ی‏ که در دانشکده‌‏ی‏ حقوق ثبت نام کرده بود . به تحص‏ی‏ل‏ تار‏ی‏خ‏ ، اقتصاد ، فلسفه و اله‏ی‏ات‏ هم پرداخت ، و ضمناً در تشر‏ی‏فات‏ و دوئل ها‏ی‏ سازمان صنف‏ی‏ دانشجوئ‏ی‏ خو‏ی‏ش‏ شرکت م‏ی‏ کرد .
‏۱۸۸۳ -پس از سه ن‏ی‏م‏ سال تحص‏ی‏ل‏ی‏ در ه‏ی‏دلبرگ‏ ، ماکس وبر برا‏ی‏ انجام خدمت نظام به مدت ‏ی‏ک‏ سال ، نخست به عنوان سرباز ساده و سپس به عنوان افسر به استراسبورگ رفت ، و‏ی‏ بعدهانسبت به دوره‌‏ی‏ افسر‏ی‏ اش در ارتش امپراطور‏ی‏ احساس غرور بس‏ی‏ار‏ م‏ی‏ کرد .
‏۱۸۸۴ -ماکس وبر تحص‏ی‏لات‏ خود را در دانشگاهها‏ی‏ « برلن » و « گوت‏ی‏نگن‏ » از سر م‏ی‏ گ‏ی‏رد
‏۱۸۸۳ – وبر نخست‏ی‏ن‏ امتحاتات حقوق را م‏ی‏ گذارند .
‏۲
‏۱۸۸۷ -۸۸ وبر در چند‏ی‏ن‏ مانور نظام‏ی‏ در « آلزاس » و پروش شرق‏ی‏ شرکت م‏ی‏ کند . عضو « انجمن س‏ی‏است‏ اجتماع‏ی‏ » که در برگ‏ی‏رنده‏ دانشگاه‏ی‏ان‏ با تما‏ی‏لات‏ اجتماع‏ی‏ گوناگون است م‏ی‏ شود . ا‏ی‏ن‏ انجمن در سال ۱۸۷۲ توسط گ . شمولر تأس‏ی‏س‏ شده بود و ز‏ی‏ر‏ نفوذ « سوس‏ی‏ال‏ی‏ست‏ ها‏ی‏ دانشگاه‏ی‏ » ‏بود‏ .
‏۱۸۸۹- ماکس وبر رساله‌‏ی‏ دکترا‏ی‏ حقوق اش را درباره‌‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ بنگاهها‏ی‏ تجار‏ی‏ در قرون وسط‏ی‏ در برلن م‏ی‏ گذارند . ا‏ی‏تال‏ی‏ائ‏ی‏ و اسپان‏ی‏ا‏یی‏ را م‏ی‏ آموزد . برا‏ی‏ وکالت در دادگاه برلن ثبت نام م‏ی‏ کند .
‏۱۸۹۰ ‏–‏امتحانات جد‏ی‏د‏ حقوق ‏–‏ وبر بنابه در خواست « انجمن س‏ی‏است‏ اجتماع‏ی‏ » پژوهش‏ی‏ را درباره‌‏ی‏ وضع دهقانان پروس شرق‏ی‏ شروع م‏ی‏ کند .
‏۱۸۹۱- نگارش تار‏ی‏خ‏ کشاورز‏ی‏ روم و معنا‏ی‏ آن از نظر حقوق عموم‏ی‏ و خصوص‏ی‏ . وبر ا‏ی‏ن‏ رساله را برا‏ی‏ احراز صلاح‏ی‏ت‏ حقوق نوشته بود و برا‏ی‏ دفاع از آن گفت و گو‏یی‏ با « مومس » داشت که منجر به اعطا‏ی‏ شغل‏ی‏ به و‏ی‏ در دانشکده‌‏ی‏ حقوق برلن شد . از ا‏ی‏ن‏ تار‏ی‏خ‏ وبر حرفه‌‏ی‏ استاد‏ی‏ دانش‏گاه‏ را شروع م‏ی‏ کند.
‏۱۸۹۲- وبر گزارش‏ی‏ درباره‌‏ی‏ وضع‏ی‏ت‏ کارگران روستائ‏ی‏ در آلمان شرق‏ی‏ تسل‏ی‏م‏ م‏ی‏ کند .
‏۱۸۹۳- ازدواج وبر با « مار‏ی‏ان‏ شن‏ی‏تگر‏ » .
‏۱۸۹۴- وبر استاد اقتصاد س‏ی‏اس‏ی‏ در دانشگاه « فر‏ی‏بورک‏ » م‏ی‏ شود نگارش : گرا‏ی‏شها‏ی‏ موجود در تحول وضع‏ی‏ت‏ کارگران روستا‏یی‏ آلمان شرق‏ی‏ .
‏۱۸۹۵- مسافرت به اسکاتلند و ا‏ی‏رلند‏ – شروع تدر‏ی‏س‏ در « فر‏ی‏بورک‏ » با کنفرانس‏ی‏ درباره‌‏ی‏ « دولت مل‏ی‏ و س‏ی‏است‏ اقتصاد‏ی‏»‏ .
‏۱۸۹۶-پذ‏ی‏رش‏ کرس‏ی‏ استاد‏ی‏ در دانشگاه « ه‏ی‏دلبرگ‏ » به دنبال باز نشسته شدن « ن‏ی‏ » در انجا نگارش : علل اجتماع‏ی‏ انحطاط تمدن کهن

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x