دانلود مقاله کرم شناسی پزشکی ۵۵ ص

دانلود مقاله کرم شناسی پزشکی ۵۵ ص

دانلود مقاله کرم شناسی پزشکی ۵۵ ص

دانلود-مقاله-کرم-شناسی-پزشکی-55-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏کرم شناسی پزشکی
MEDICAL HELMINTHOLOGY
‏مقدمه:‏روابط بین موجودات زنده دارای انواعی می باشد.
‏این روابط ‏در صورتی که بین دو موجود همنوع باشد بنام oppulation‏ و در صورتی که بین دو موجود غیر همنوع باشدبنام symbiosis‏یاهمزیستی نامیده می‌شود.)‏واژه symbiont‏ به معنای همزیست می‌باشد(‏.oppulation‏مانند انسانها یاحشراتی که باهم زندگی می کنند.Symbiosis‏ممکن است متابولیکی یا غیر متابولیکی باشد.در نوع متابولیکی دو موجود رابطه سوخت و سازی دارند ولی در نوع غیرمتابولیکی دو جانور فاقد رابطه سوخت و سازی هستندمثل خزه ‏هایی که برروی لاک لاک پشت زندگی می کنند.
Symbiosis ‏ متابولیکی بردونوع است یک طرفه یا دو طرفه.اگر در همزیستی یک طرف سود ببرد و برای طرف دیگر تفاوتی وجود نداشته باشد، symbiosis‏ یک طرفه یاcommensalism ‏ یا همسفرگی یا eat at the same table‏نام دارد مانند رابطه همسفرگی بین انسان و E.coli‏ .در symbiosis ‏ دوطرفه یا mutualism‏ یاهمکاری ‏،‏دو حالت وجود دارد:
‏هر دو موجود از رابطه به وجود آمده سودمی برند و بدون یکدیگر قادر به زندگی نمی باشند مانندهمکاری بین خرچنگ و شقایق دریایی.(یابعضی تک یاختگان دستگاه گوارش نشخوارکنندگان که ویتامین سازی برای میزبان کرده ومیزبان هم برای ادامه حیات انهانقش حیاتی دارد.
‏یک موجود سودبرده و موجود دیگر زیان می کند که به این حالت parasitism‏ گویند.
‏پس:
parasitism‏ یک رابطه متابولیکی دوطرفه است که درآن یکی نفع و دیگری زیان می‌برد.
‏۳
Parasite‏ ‏انگل :‏ به موجود زنده‌ای اطلاق می‌شود که غذا و مسکن خود را از موجودزنده وتکامل یافته تر دیگری تامین کرده و از وجود این رابطه سود می‌برد.
Parasitology‏ ‏انگل شناسی‏ : علم پرداختن به موجود زنده‌ای است که برای به دست آوردن غذا و مسکن خودش به طور دائم یا موقّت درون یا بیرون بدن موجود زنده دیگری به نام میزبان (host‏) زندگی می‌کند. این علم همچنین به بررسی روابط بین انگل و میزبان‌هایش می‌پردازد.
‏انواع انگل:
Endoparasite‏ ‏انگل داخلی‏: انگلی است که درون بدن میزبان زندگی می‌کند.‏مثل کرم اسکاریس(الودگی به این انگلهارا infection‏ گویند).
Ectoparasite‏ ‏انگل خارجی:‏ انگلی است که بیرون بدن میزبان زندگی می‌کند.مثل شپش ها(الودگی به این انگلها راinfestation‏گویند).
Obligatory parasite‏ ‏انگل اجباری:‏این نوع انگل به طور دائم ساکن بدن میزبان بوده و کاملاً به‌آن وابسته است مانند آسکاریس.
Facultative parasite‏ ‏انگل اختیاری:‏این نوع انگل هم قادر به زندگی انگلی و هم قادر به زندگی آزاد است مانند استرونژیلوئیدس.یا‏امیب های ازادمولدمننگوانسفالیت اولیه(P.A.M‏).
Incidental parasite‏انگل تصادفی یااتفاقی: ‏انگلی است که در میزبانی غیر از میزبان معمول خودش زندگی می‌کند.مثل لارواسکاریس سگ وگربه دربدن انسان.
Temporary parasite‏ ‏انگل موقّت:‏ انگلی است که بخشی از زندگی خودش را به صورت آزاد زندگی می‌کند و برای تهیه غذا وارد بدن یک میزبان می‌شود.مانندبعضی از مگس های خونخوار.
Permanent parasite‏ ‏انگل دائم :‏ انگلی است که تمام مراحل زندگی خود را از ابتدا تا انتها در خارج یا داخل بدن میزبان طی می‌کند.ادامه حیات این انگلهابدون میزبان ممکن نیست مانندکرمک یاعامل جرب انسان.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x