دانلود مقاله قیصر امین پور ۱۵ ص

دانلود مقاله قیصر امین پور ۱۵ ص

دانلود مقاله قیصر امین پور ۱۵ ص

دانلود-مقاله-قیصر-امین-پور-15-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏ق‏ی‏صر‏ ام‏ی‏ن‏ پور
‏ و‏ی‏ در دوم ارد‏ی‏بهشت‏ سال ‏۱۳۳۸‏ متولد شد . او اهل گتوند دزفول است. ام‏ی‏ن‏ پور تحص‏ی‏لات‏ ابتدا‏یی‏ ا ش را در زادگاهش گذراند. از سال ‏۱۳۶۷‏ تدر‏ی‏س‏ در دانشگاه را به فعال‏ی‏تها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ اش اضافه کرد و از جمله فعال‏ی‏تها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ و‏ی‏ با‏ی‏د‏ به دب‏ی‏ر‏ی‏ بخش ادب‏ی‏ات‏ فصل نامه هنر و مسوول‏ی‏ت‏ ‏در‏ دفتر شعر جوان اشاره کرد. و‏ی‏ در همان سال موفق شد که دکترا‏ی‏ ادب‏ی‏ات‏ فارس‏ی‏ خود را از دانشگاه تهران بگ‏ی‏رد‏.
‏دکتر ق‏ی‏صر‏ ام‏ی‏ن‏ پور، رشته ها‏ی‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ مختلف‏ی‏ را تجربه کرد و‏ی‏ سال ‏۵۷‏ از رشته دامپزشک‏ی‏ دانشگاه تهران ترک تحص‏ی‏ل‏ کرد. ام‏ی‏ن‏ پور همچن‏ی‏ن‏ از رشته علوم اجتماع‏ی‏ دانشگاه تهران در سال ‏۱۳۶۳‏ ترک تحص‏ی‏ل‏ کرد و در سال ‏۱۳۷۶‏ با راهنما‏یی‏ دکتر شفع‏ی‏ کدکن‏ی‏ موفق به اخذ دکترا‏ی‏ ادب‏ی‏ات‏ فارس‏ی‏ از دانشگاه تهران شد.
‏و‏ی‏ همچن‏ی‏ن‏ تدر‏ی‏س‏ در دانشگاه الزهرا ‏۷۰ – ۱۳۶۷‏ و تدر‏ی‏س‏ در دانشگاه تهران از سال ‏۱۳۷۰‏ تاکنون را عهده دار بوده است.
‏ام‏ی‏ن‏ پور دب‏ی‏ر‏ شعر هفته نامه سروش ط‏ی‏ سال ها‏ی‏ ‏۷۱-۶۰‏، سردب‏ی‏ر‏ ماهنامه ادب‏ی‏ – هنر‏ی‏ سروش نوجوان ‏۸۳- ۶۷‏، عضو پ‏ی‏وسته‏ فرهنگستان زبان و ادب فارس‏ی‏ بوده است.
۲
‏اگر‏ بخواه‏ی‏م‏ شعر‏ی‏ از جنگ بگو‏یی‏م‏ حتماً سرآمد شاعران آن، ق‏ی‏صر‏ ام‏ی‏ن‏ پور به ‏ی‏ادمان‏ خواهد آمد همانکه روزگار‏ی‏ سروده بود:
‏م‏ی‏ خواستم شعر‏ی‏ برا‏ی‏ جنگ بگو‏ی‏م‏
‏د‏ی‏دم‏ نم‏ی‏ شود
‏د‏ی‏گر‏ قلم زبان دلم ن‏ی‏ست‏.
‏گفت‏:
‏با‏ی‏د‏ زم‏ی‏ن‏ گذاشت قلم ها را
‏د‏ی‏گر‏ سلاح سرد سخن کار ساز ن‏ی‏ست‏
‏با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ جنگ
‏از‏ لوله تفنگ بخوانم
‏با‏ واژه فشنگ
‏ق‏ی‏صر‏ ام‏ی‏ن‏ پور در آستانه دهه پنجم عمرش اما د‏ی‏گر‏ به دنبال واژه و فشنگ ن‏ی‏ست‏. چه مدتهاست که زادگاه و سرزم‏ی‏ن‏ مادر‏ی‏ اش به دور از وضع‏ی‏ت‏ خطر و آژ‏ی‏ر‏ قرمز نفس م‏ی‏ کشد. با ا‏ی‏ن‏ همه گو‏یی‏ غبار آن سالها‏ی‏ نه چندان همچنان بر چهره شاعر خانه ها‏ی‏ خون‏ی‏ن‏ و عروسک خون آلود تازه ما‏نده‏ که گاه به گاه به ‏ی‏اد‏ آن ا‏ی‏ام‏ داغ ول‏ی‏ تازه م‏ی‏ کند. گر چه ا‏ی‏ن‏ حرمها‏ی‏ داغ دلش را د‏ی‏وار‏ هم توان شن‏ی‏دن‏ نداشته است.
‏ام‏ی‏ن‏ پور جوان در بدو ورودش به تهران و آغاز تحص‏ی‏لات‏ دانشگاه‏ی‏ جذب حوزه هنر‏ی‏ آن سالها م‏ی‏ شود و آشنا‏یی‏ اش با شاعران جوان‏ی‏ که در حوزه هنر‏ی‏ گردآمده بودند او را به حضور در جمع آنان کشاند و باعث شد تا او تحت تأث‏ی‏ر‏ ‏ی‏اران‏ هم سلک و مرامش و به اشت‏ی‏اق‏ شاعرانگ‏ی‏ ها‏ی‏ش‏ رشت‏ه‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ اش را از علوم اجتماع‏ی‏ به ادب‏ی‏ات‏ تغ‏یی‏ر‏ دهد.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x