دانلود مقاله قالب بندی سازه های بتنی ۲۲ ص

دانلود مقاله قالب بندی سازه های بتنی ۲۲ ص

دانلود مقاله قالب بندی سازه های بتنی ۲۲ ص

دانلود-مقاله-قالب-بندی-سازه-های-بتنی-22-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۰ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قالبهای بتنی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏قالب‏ ‏بند‏ی‏ ‏سازه‏ ‏ها‏ی‏ ‏بتن‏ی
‏*‏قالب‏ ‏ها‏ی‏ ‏لغزنده‏:***
‏*‏امروزه‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساخت‏ ‏سازه‏ ‏ها‏ی‏ ‏بلند‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏طول‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏س‏ی‏لوها،‏ ‏برج‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ی‏،
‏هسته‏ ‏ها‏ی‏ ‏برش‏ی‏ ‏ساختمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏بلند،‏ ‏برج‏ ‏ها‏ی‏ ‏خنک‏ ‏ساز‏ ‏،‏ ‏دودکشها،‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏پله،‏ ‏کف
‏تونلها،‏ ‏کانال‏ ‏ها‏ی‏ ‏آب،‏ ‏کف‏ ‏جاده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سازه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مشابه‏ ‏که‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏آنها‏ ‏در‏ ‏گذشته
‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏داربست‏ ‏بند‏ی‏ ‏سنگ‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏اطراف‏ ‏سازه‏ ‏داشت،‏‌‏از‏ ‏روش‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏ ‏که
‏قالب‏ ‏لغزنده‏ ‏نام‏ ‏دارد‏. ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏قالب‏ ‏لغزنده‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏داربست‏ ‏بند‏ی
‏ها‏ی‏ ‏اطراف‏ ‏سازه‏ ‏حذف‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏سرعت‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏نما‏ی‏ ‏بهتر‏ ‏برا‏ی‏ ‏کار‏ ‏افزا‏ی‏ش
‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.
‏*‏قالب‏ ‏ها‏ی‏ ‏لغزنده‏ ‏قائم‏:*
‏اساس‏ ‏روش‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏قالب‏ ‏لغزنده‏ ‏عمود‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏قالب‏ ‏به‏ ‏ارتفاع‏ ‏۱‏ ‏تا‏ ‏۱.۵‏ ‏متر‏ ‏در
‏فواصل‏ ‏زمان‏ی‏ ‏متناوب‏ ‏به‏ ‏بالا‏ ‏کش‏ی‏ده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏ضمن‏ ‏بالا‏ ‏کش‏ی‏دن‏ ‏قالب‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏بتن
‏قالبهای بتنی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۲
‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏آرماتور‏ ‏بند‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏ادامه‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ‏و‏ ‏دائما‏ ‏مخلوط‏ ‏بتن‏ ‏از‏ ‏بالا‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏قالب
‏ر‏ی‏خته‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏ضمن‏ ‏حرکت‏ ‏قالب‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بالا‏ ‏بتن‏ ‏سخت‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏قسمت‏ ‏ز‏ی‏ر‏ی‏ن‏ ‏قالب‏ ‏جا‏ ‏م‏ی‏ ‏ماند‏. ‏سرعت‏ ‏حرکت‏ ‏قالب‏ ‏طور‏ی‏ ‏تنظ‏ی‏م‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏بتن‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خارج‏ ‏شدن‏ ‏از‏ ‏قالب‏ ‏ضمن‏ ‏تحمل‏ ‏وزن‏ ‏خود،‏ ‏جهت‏ ‏حفظ‏ ‏شکل‏ ‏خود‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏کاف‏ی‏ ‏برخوردار‏ ‏باشد‏. ‏قالب‏ ‏بند‏ی‏ ‏لغزان‏ ‏قائم‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏حرکت‏ ‏پ‏ی‏وسته‏ ‏انجام‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏طور‏ی‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی
‏کرد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ارتفاع‏ ‏مع‏ی‏ن‏ی‏ ‏متوقف‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏حرکت‏ ‏لغزان‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏مجددا‏ ‏از‏ ‏سر‏ ‏گ‏ی‏رد‏.
‏معمولا‏ ‏حرکت‏ ‏قالب‏ ‏لغزان‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ی‏ ‏ی‏کنواخت‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏.
‏در‏ ‏صورت‏ی‏ ‏که‏ ‏قالب‏ ‏لغزان‏ ‏دارا‏ی‏ ‏توقف‏ ‏باشد‏ ‏درزها‏یی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏م‏ی‏ ‏آ‏ی‏ند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏درزها‏ی
‏م‏ی‏ان‏ ‏مراحل‏ ‏بتن‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏در‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏ساختمان‏ی‏ ‏با‏ ‏قالب‏ ‏ثابت‏ ‏فرق‏ی‏ ‏ندارد‏.
‏قالب‏ ‏لغزنده‏ ‏در‏ ‏امتداد‏ ‏قائم‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ی‏ ‏ی‏کنواخت‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سرعت‏ ‏به‏ ‏اندازه
‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏مقطع‏ ‏از‏ ‏بتن‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏مدت‏ ‏زمان‏ ‏لازم‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏گ‏ی‏رش‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏دارد
‏درون‏ ‏قالب‏ ‏م‏ی‏ ‏ماند‏.‏روش‏ ‏قالب‏ ‏لغزنده‏ ‏عمود‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏سازه‏ ‏ها‏ی‏ ‏پوسته‏ ‏ا‏ی‏ ‏با‏ ‏ضخامت‏ ‏جدار

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x