دانلود مقاله فلسفه فارابی ۱۹ ص

دانلود مقاله فلسفه فارابی ۱۹ ص

دانلود مقاله فلسفه فارابی ۱۹ ص

دانلود-مقاله-فلسفه-فارابی-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فلسفه فارابی‏……………………‏…………………………………‏………‏…………. &‏ ۱
‏فلسفه فارابی
‏مقدمه‏:
‏از‏ ‏عصر‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏تا‏ ‏عصر‏ ‏سبزوار‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏از‏ ‏قرن‏ ‏نهم‏ ‏تا‏ ‏نوزدهم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏،‏ ‏مبحث‏ ‏خلق‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏حدوث‏ ‏و‏ ‏قدم‏ ‏عالم‏ ‏مهم‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏بحث‏ ‏تفکر‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏بود‏.[‏۱] ‏فاراب‏ی‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏رو‏ی‏ ‏از‏ ‏ارسطو‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏جهان‏ «‏قد‏ی‏م‏»‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏برا‏ی‏ ‏آنکه‏ ‏از‏ ‏چهارچوب‏ ‏تعل‏ی‏مات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏خارج‏ ‏نشود،‏ ‏سع‏ی‏ ‏کرد‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏ارسطو‏ ‏و‏ ‏مسئله‏ ‏خلق‏ ‏جهان‏ ‏در‏ ‏قرآن‏ ‏راه‏ی‏ ‏ب‏ی‏ابد‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏سبب‏ ‏سع‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏موضوع‏ «‏ف‏ی‏ضان‏»‏ ‏و‏ «[‏تجل‏ی‏]» ‏را‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏عقل‏ی‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏دهد‏. ‏او‏ ‏عقل‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏ابداع‏ ‏خداوند‏ ‏م‏ی‏ ‏داند‏. ‏اما‏ ‏اظهار‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ابداع‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏اتفاق‏ ‏ن‏ی‏فتاده‏ ‏است‏..[‏۲] ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ «‏عقل‏ ‏فعال‏»‏ ‏ارسطو‏ ‏همان‏ ‏وح‏ی‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏است‏..[‏۳]
‏فلسفه‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏آم‏ی‏زه‏‌‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏حکمت‏ ‏ارسطو‏یی‏ ‏و‏ ‏نو‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏که‏ ‏رنگ‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏خصوص‏ ‏ش‏ی‏ع‏ی‏ ‏اثناعشر‏ی‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏گرفته‏‌‏است‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ات،‏ ‏ارسطو‏یی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اخلاق‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏است،‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مابعدالطب‏ی‏عه‏ ‏به‏ ‏مکتب‏ ‏فلوط‏ی‏ن‏ی‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏دارد‏.
‏وحدت‏ ‏فلسفه
‏فاراب‏ی‏ ‏از‏ ‏کسان‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏‌‏خواهند‏ ‏آراء‏ ‏مختلف‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏وفق‏ ‏دهند‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راه‏ ‏بر‏ ‏همه‏ ‏گذشتگان‏ ‏خود‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سبقت‏ ‏گرفت‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راه‏ ‏تا‏ ‏آن‏ ‏جا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏رفت‏ ‏که‏ ‏گفت‏: ‏فلسفه،‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏ـ‏ ‏هر‏ ‏چند‏ ‏مکاتب‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏متعدد‏ ‏باشند‏ ‏ـ‏ ‏متعدد‏ ‏ن‏ی‏ست‏.
‏فلسفه فارابی‏……………………‏…………………………………‏………‏…………. &‏ ۲
‏فاراب‏ی‏ ‏به‏ ‏وحدت‏ ‏فلسفه‏ ‏سخت‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏براه‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏ادله‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏ذکر‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏رسائل‏ ‏متعدد‏ ‏نوشت‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله،‏ ‏کتاب‏ «‏الجمع‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏را‏یی‏ ‏الحک‏ی‏م‏ی‏ن‏ ‏افلاطون‏ ‏الاله‏ی‏ ‏و‏ ‏ارسطو‏»‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏ما‏ ‏رس‏ی‏ده‏‌‏است‏.
‏و‏ی‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏اگر‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏واحد‏ ‏است،‏ ‏با‏ی‏دبتوان‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏افکار‏ ‏فلاسفه‏ ‏بزرگ‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏افلاطون‏ ‏و‏ ‏ارسطو‏ ‏توافق‏ی‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آورد‏. ‏اساسا‏ ‏وقت‏ی‏ ‏غا‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏هدف‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏حک‏ی‏م‏ ‏بزرگ،‏ ‏بحث‏ ‏درباره‏ ‏حق‏ی‏قت‏ی‏ ‏ی‏کتا‏ ‏بوده‏‌‏است،‏ ‏چگونه‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏آراء‏ ‏و‏ ‏افکار،‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏اختلاف‏ ‏داشته‏ ‏باشند؟
‏فاراب‏ی‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏ف‏ی‏لسوف‏ ‏ی‏ونان‏ی‏ ‏پاره‏‌‏ا‏ی‏ ‏اختلافات‏ ‏ی‏افته‏ ‏بود،‏ ‏اما‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اختلافات،‏ ‏اختلافات‏ی‏ ‏سطح‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مسائل‏ ‏اساس‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏مخصوصا‏ ‏آنکه‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏مبدع‏ ‏و‏ ‏پد‏ی‏دآورنده‏ ‏فلسفه‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏همه‏ ‏حکما‏ی‏ ‏بعد‏ی‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ش،‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏متک‏ی‏ ‏هستند‏.
‏مسائل‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏اختلاف‏ ‏مبان‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏و‏ ‏ارسطو‏ ‏مطرح‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏درصدد‏ ‏هماهنگ‏ ‏ساختن‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏آنها‏ ‏برآمد،‏ ‏عبارت‏ ‏بودند‏ ‏از‏:
‏روش‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏و‏ ‏ارسطو،‏ ‏روش‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏افلاطون‏ ‏و‏ ‏ارسطو،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مُثُل،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏معرفت‏ ‏ی‏ا‏ ‏تذکر،‏ ‏حدوث‏ ‏و‏ ‏قدم،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏عادت‏.
‏البته‏ ‏ترد‏ی‏د‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏که‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏رنج‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏متحمل‏ ‏شده‏ ‏است؛‏ ‏اما‏ ‏نکته‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رابطه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏او‏ ‏برا‏ی‏ ‏انجام‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقصود،‏ ‏کتاب‏ «‏اثولوج‏ی‏ا‏»‏ ‏ی‏ا‏ «‏ربوب‏ی‏ت‏»‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏بخش‏‌‏ها‏ی‏ ‏کتاب‏ «‏تاسوعات‏»‏ ‏فلوط‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏‌‏باشد‏. ‏و‏ی‏ ‏فکر‏ ‏م‏ی‏‌‏کرد‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کتاب‏ ‏متعلق‏ ‏به‏ ‏ارسطو‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏چون‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏سلسله‏ ‏آراء‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏برخورد

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x