دانلود مقاله فلسفه خلاقیت کودکان

دانلود مقاله فلسفه خلاقیت کودکان

دانلود مقاله فلسفه خلاقیت کودکان

دانلود-مقاله-فلسفه-خلاقیت-کودکانلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۷ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۲
‏فلسفه برا‏ی‏ کودکان از جمله شاخه ها‏ی‏ جدید رشته فلسفه محسوب م‏ی‏ شود، اما در این شاخه از مباحث پیچیده فلسف‏ی‏ خبر‏ی‏ نیست بلکه در واقع آموزش‏ی‏ است برا‏ی‏ روشمند کردن تفکر . در این مقاله اهداف و برنامه ها‏ی‏ فلسفه برا‏ی‏ کودکان از سو‏ی‏ رئیس مرکز تحقیقات‏ی‏ فلسفه برا‏ی‏ کودکان آرژانتین بررس‏ی‏ شده است.
‏ ‏” فلسفه برا‏ی‏ کودکان ” یک برنامه آموزش‏ی‏ است که این امکان را فراهم م‏ی‏ آورد تا کودکان و نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل  دهند. از این رهگذر استدلال، تفکرات انتقاد‏ی‏، خلاقانه و نوعدوست‏ی‏ آنها نیز زیاد می شود. این برنامه نظام مند و تدریج‏ی‏ است که بیشتر برا‏ی‏ کار رو‏ی‏ کودکان ۴ تا ۱۸ ساله طراح‏ی‏ شده است. با در نظر داشتن علایق کودکان و با توجه به این موضوع که آنها را بیشتر تحریک کنند و این مساله با کارها‏ی‏ روش مند به اجرا در م‏ی‏ آید. این برنامه به گونه ا‏ی‏ طراح‏ی‏ شده است که کنجکاو‏ی‏ و اعجاب کودکان را بر انگیزد. هدف این است که به بالاترین میزان فکر سامان یافته، در مجموعه ا‏ی‏ از سئوالات دست پیدا کرد. این برنامه در جوامع‏ی‏ اجرا م‏ی‏ شود که اعضا‏ی‏ آن جامعه به سخت‏ی‏ کار م‏ی‏ کنند به منظور این که چیزها‏ی‏ بیشتر‏ی‏ بدانند، به علاوه قصد دارند که به معنا
۳
‏ی‏ جهان و جامعه ا‏ی‏ که در آن زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند نیز پ‏ی‏ ببرند.
‏یک فیلسوف آمریکای‏ی‏ به نام Mathew lipman‏ ( ماتیو لیپمن ) در سال ۱۹۶۹ فلسفه برا‏ی‏ کودکان را به وجود آورد و تاکنون بیش از ۵۰ کشور از سراسر جهان برنامه ها‏ی‏ او را اجرا کرده اند. هدف این طرح تبدیل کردن کودکان و نوجوانان به فیلسوف ها‏ی‏ حرفه ا‏ی‏، نبود، بلکه شکل ده‏ی‏ و نگهدار‏ی‏ تفکرات و طرز فکر انتقاد‏ی‏ . خلاقانه و نوعدوست‏ی‏ آنها بود. این برنامه  بر اساس زیر شکل گرفته بود:
‏تعداد‏ی‏ متون فلسف‏ی‏ به وسیله فیلسوفان‏ی‏ نوشته شده است که هم بطور عمل‏ی‏ و هم بصورت نظر‏ی‏ رو‏ی‏ فلسفه برا‏ی‏ کودکان کار م‏ی‏ کنند. این متون معرف اساس و پایه مباحث فیلسوفانه اند و با هدف آموزش‏ی‏ نوشته شده اند.  ( به این دلیل است که از هیچ یک از متون ادب‏ی‏ صرف استفاده نم‏ی‏ کنیم. به همین علت است که به آنها ” قصه و رمان ”     نم‏ی‏ گوییم. هر چند که ما از استفاده از متون اجتناب م‏ی‏ کنیم اما مسلما” از تعداد‏ی‏ از آنها به عنوان ابزار‏ی‏ کمک‏ی‏ برا‏ی‏ برخ‏ی‏ بحثها که قبلا” صورت گرفته است، استفاده م‏ی‏ کنیم. به این جهت در پاره ا‏ی‏ از اوقات استفاده از تصاویر، متون ادب

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x