دانلود مقاله فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق ۲۳ ص

دانلود مقاله فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق ۲۳ ص

دانلود مقاله فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق ۲۳ ص

دانلود-مقاله-فرهنگ-سازی-برای-پرورش-کودک-خلاق-23-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فرهنگ سازی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏فرهنگ سازی‏ ‏ برای پرورش کودک خلاق
‏ ‏چکیده
‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏مشکلات‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏نگران‏ی‏ ‏جوانان‏ ‏برا‏ی‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آوردن‏ ‏شغل،تشک‏ی‏ل‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏مسکن‏ ‏است‏.‏چرا‏ ‏جوانان‏ ‏ما‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشور‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏دارا‏ی‏ ‏بالاتر‏ی‏ن‏ ‏منابع‏ ‏ارزشمند‏ ‏است‏ ‏،تا‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏حد‏ ‏دچار‏ ‏دغدغه‏ ‏و‏ ‏نگران‏ی‏ ‏هستند؟‏ ‏بازارها‏ی‏ ‏مادر‏ ‏تسخ‏ی‏ر‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏ور‏ی‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏پا‏یی‏ن‏ی‏ ‏است‏.‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏پرداخته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اتفاقات‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏است‏ ‏،شرا‏ی‏ط‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردم‏ ‏جامعه‏ ‏ماسخت‏ ‏تر‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏ما‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏هم‏ ‏اکنون‏ ‏نوزادان‏ی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏متولد‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏برا‏ی‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برخورد‏ ‏با‏ ‏سخت‏ی‏ ‏ها‏ ‏خلاقانه‏ ‏ب‏ی‏اند‏ی‏شند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏غلبه‏ ‏نما‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ ‏مسوول‏ی‏ت‏ی‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏آنکه‏ ‏منتظر‏ ‏باشند‏ ‏کس‏ی‏ ‏به‏ ‏ی‏ار‏ی‏ ‏آنان‏ ‏بشتابد،‏ ‏خود‏ ‏با‏ ‏اراده‏ ‏و‏ ‏سخت‏ ‏کوش‏ی‏ ‏به‏ ‏سازندگ‏ی‏ ‏بپردازند‏.‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ی‏ک‏ ‏مطالعه‏ ‏کتابخانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کودک‏ ‏خلاق‏ ‏پرداخته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏انتها‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏نموده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏نسل‏ ‏خلاق‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏جامع‏ ‏برا‏ی‏ ‏فرهنگ‏ ‏ساز‏ی‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏جامعه‏ ‏صورت‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏تاشاهد‏ ‏ظهور‏ ‏جوانان‏ی‏ ‏خلاق‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏امروزه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏از‏ ‏کودکان‏ ‏سالم‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ثروت‏ ‏مل‏ی‏ ‏نام‏ ‏م‏ی‏ ‏برند‏.
‏فرهنگ سازی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۲
‏ ‏واژه‏ ‏ها‏ی‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏:‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کودک‏ ‏خلاق‏-‏فرهنگ‏ ‏ساز‏ی‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ی‏ت

‏مقدمه‏
‏سرعت‏ ‏و‏ ‏شتاب‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏پدید‏ ‏آمدن‏ ‏تحولات‏ ‏شگفت‏ ‏انگیز‏ ‏از‏ ‏ویژگیهای‏ ‏عصر‏ ‏حاضر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏لحظه‏ ‏اتفاقی‏ ‏جدید‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اتفاقات‏ ‏همچون‏ ‏حلقه‏ ‏های‏ ‏زنجیر‏ ‏به‏ ‏یکدیگر‏ ‏متصل‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏دل‏ ‏زمان‏ ‏خارج‏ ‏می‏ ‏شوند‏ . ‏تولید‏ ‏علم‏ ‏و‏ ‏دانش‏ ‏چنان‏ ‏سرعتی‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بارانی‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏سر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏فرو‏ ‏ر‏ی‏ختن‏ ‏است‏ .
‏شبکه‏ ‏اینترنت‏ ‏که‏ ‏ریشه‏ ‏های‏ ‏گسترده‏ ‏فناوری‏ ‏اطلاعات‏ ‏را‏ ‏تشکیل‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏با‏ ‏سرعتی‏ ‏شگفت‏ ‏انگیز‏ ‏به‏ ‏پیش‏ ‏می‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏نقطه‏ ‏ای‏ ‏از‏ ‏کره‏ ‏زمین‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏سیطره‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏می‏ ‏آورد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏لحظه‏ ‏مغز‏ ‏یک‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هزاران‏ ‏انسان‏ ‏دیگر‏ ‏مرتبط‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏وسیله‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏میان‏ ‏سیلاب‏ ‏اطلاعات‏ ‏رها‏ ‏می‏ ‏سازد‏ . ‏اگر‏ ‏تا‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏پیش‏ ‏به‏ ‏آدمی‏ ‏می‏ ‏آموختند‏ ‏که‏ ‏چگونه‏ ‏به‏ ‏کسب‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏گردآوری‏ ‏آن‏ ‏بپردازد‏ .‏اکنون‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏آنند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏انسان‏ ‏بیاموزند‏ ‏که‏ ‏چگونه‏ ‏سدی‏ ‏بسازد‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏یورش‏ ‏سهمگین‏ ‏اطلاعات‏ ‏،‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ایمن‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏میزان‏ ‏اطلاعات‏ ‏که‏ ‏نیاز‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اوست‏ ‏بهره‏ ‏مند‏ ‏شود‏.
‏امروزه‏ ‏نوزادان‏ ‏متولد‏ ‏می‏ ‏شوند‏ ‏تا‏ ‏بتوانند‏ ‏آینده‏ ‏را‏ ‏مدیریت‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏رسالت‏ ‏سنگین‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏ماست‏ ‏تا‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏آماده‏ ‏نماییم‏ . ‏دورانی‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏زندگی‏ ‏در‏ ‏محیط‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏تغییر‏ ‏،با‏ی‏د‏ ‏بتواند‏ ‏خلاقانه‏ ‏بیاندیشد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏ایجاد‏ ‏افکار‏ ‏نو‏ ‏به‏ ‏حل

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x