دانلود مقاله علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان ۲۹ ص

دانلود مقاله علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان ۲۹ ص

دانلود مقاله علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان ۲۹ ص

دانلود-مقاله-علل-پیشروی-مسلمانان-در-ایران-و-شکست--ساسانیان-29-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏علل پیشروی مسلمانان و شکست سلسله ساسانیان‏………‏……………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ‏ ‏ساسانیان
‏ ‏•‏ ‏مقدمه
‏•‏ ‏همانگونه‏ ‏که‏ ‏بنا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏ساختمان‏ ‏عظ‏ی‏م‏ ‏مستلزم‏ ‏پا‏ی‏ه‏¬‏ها‏ی‏ ‏سترگ‏ ‏و‏ ‏ستون‏¬‏ها‏ی‏ ‏محکم‏ی‏ ‏است‏ ‏بنا‏ی‏ ‏هر‏ ‏شاهنشاه‏ی‏ ‏و‏ ‏حکومت‏ی‏ ‏بر‏ ‏ستون‏-‏ها‏ی‏ ‏قابل‏ ‏اتکا‏یی‏ ‏استوار‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏بررس‏ی‏ ‏علل‏ ‏انقراض‏ ‏سلسله‏ ‏ساسان‏ی‏ ‏ابتدا‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏مع‏ی‏ن‏ ‏گرداند‏ ‏که‏ ‏پا‏ی‏ه‏¬‏ها‏ی‏ ‏شکل‏¬‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏چه‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پا‏ی‏ه‏¬‏ها‏ ‏و‏ ‏ما‏ی‏ه‏¬‏ها‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏سال‏ی‏ان‏ ‏چه‏ ‏مس‏ی‏ر‏ی‏ ‏را‏ ‏گذرانده‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏آس‏ی‏ب‏¬‏ها‏یی‏ ‏را‏ ‏پشت‏ ‏سر‏ ‏گذاشته‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏سنگ‏ی‏ن‏ی‏ ‏تنه‏ ‏عظ‏ی‏م‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تاب‏ ‏ن‏ی‏اورده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏سراش‏ی‏ب‏ی‏ ‏سقوط‏ ‏افتاده‏ ‏است‏.
‏•‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏ظهور‏ ‏و‏ ‏سقوط‏ ‏حکومت‏¬‏ها‏ ‏ی‏ک‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏عموم‏ی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏ابن‏ ‏خلدون‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خوب‏ی‏ ‏تشر‏ی‏ح‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏نگارنده‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏قابل‏ ‏اعتنا‏ ‏م‏ی‏¬‏باشد‏.
‏•‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏ابن‏ ‏خلدون‏ ‏نبرد‏ ‏و‏ ‏تنازع‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏دو‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏اساس‏ی‏ ‏مع‏ی‏شت‏ ‏باد‏ی‏ه‏¬‏نش‏ی‏ن‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏کجانش‏ی‏ن‏ی‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏تحولات‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏استقرار‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏حاکم‏ ‏بشمار‏ ‏م‏ی‏¬‏آ‏ی‏د‏. ‏چنانکه‏ ‏م‏ی‏¬‏گو‏ی‏د‏: «‏زندگ‏ی‏ ‏باد‏ی‏ه‏¬‏نش‏ی‏ن‏ی‏ ‏کهن‏¬‏تر‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شتر‏ ‏از‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏شهرنش‏ی‏ن
‏علل پیشروی مسلمانان و شکست سلسله ساسانیان‏………‏……………..‏………‏…………. &‏ ۲
‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏باد‏ی‏ه‏¬‏نش‏ی‏ن‏ی‏ ‏به‏ ‏منزله‏ ‏گهواره‏ ‏اجتماع‏ ‏و‏ ‏تمدن‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اساس‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏شهرها‏ ‏و‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏باد‏ی‏ه‏¬‏نش‏ی‏نان‏ ‏بوجود‏ ‏آمده‏ ‏است‏.» [۱]
‏•‏ ‏مضمون‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏و‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏که‏ ‏طوا‏ی‏ف‏ ‏دامدار‏ ‏و‏ ‏صحرانش‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏جستجو‏ی‏ ‏مرتع‏ ‏در‏ ‏حرکت‏ ‏هستند‏ ‏مردم‏ ‏ی‏کجانش‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏و‏ ‏شهرها‏ ‏سکونت‏ ‏گز‏ی‏ده‏¬‏اند‏. ‏در‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏سکونت‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏محل‏ ‏فساد‏ ‏و‏ ‏تن‏-‏آسان‏ی‏ ‏و‏ ‏تجمل‏¬‏پرست‏ی‏ ‏و‏ ‏تنزل‏ ‏اخلاق‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏و‏ ‏موجب‏ ‏تباه‏ی‏ ‏م‏ی‏¬‏شود‏ ‏در‏ ‏اثر‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏رخوت‏ ‏و‏ ‏سست‏ی‏ ‏مردم‏ ‏دلاور‏ ‏و‏ ‏جنگ‏¬‏جو‏ی‏ ‏قبا‏ی‏ل‏ ‏بر‏ ‏شهرنش‏ی‏نان‏ ‏غلبه‏ ‏م‏ی‏¬‏ی‏ابند‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏آنها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سرانجام‏ ‏به‏ ‏تن‏¬‏آسان‏ی‏ ‏و‏ ‏تجمل‏ ‏رو‏ی‏ ‏آورده‏ ‏و‏ ‏مغلوب‏ ‏و‏ ‏مقهور‏ ‏طوا‏ی‏ف‏ ‏صحراگرد‏ ‏م‏ی‏¬‏شوند‏.
‏•‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اقوام‏ ‏صحراگرد‏ ‏و‏ ‏دلاور‏ ‏بازو‏ی‏ ‏نظام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏م‏ی‏¬‏آمد‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏نام‏¬‏ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏همچون‏ «‏مادها،‏ ‏هخامنش‏ی‏ان،‏ ‏سلوک‏ی‏ه،‏ ‏پارت‏¬‏ها،‏ ‏ساسان‏ی‏ان،‏ ‏اعراب‏ ‏مسلمان،‏ ‏ترکان‏ ‏غزنو‏ی‏،‏ ‏ترکان‏ ‏سلجوق‏ی‏،‏ ‏ا‏ی‏لخانان‏ ‏مغول،‏ ‏ترکان‏ ‏ت‏ی‏مور‏ی‏،‏ ‏ترکمن‏¬‏ها‏ی‏ ‏صفو‏ی‏،‏ ‏پارس‏ی‏ان‏ ‏زند‏ ‏و‏ ‏ترکمن‏¬‏ها‏ی‏ ‏قاجار‏»‏ [۲] ‏در‏ ‏پهنه‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏آشکار‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏بترت‏ی‏ب‏ ‏جا‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏دادند‏.
‏•‏ ‏از‏ ‏سو‏یی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏شاهنشاه‏ی‏¬‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏روند‏ ‏ظهور‏ ‏و‏ ‏سقوط‏ ‏خاص‏ ‏خود‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پ‏ی‏رو‏ی‏ ‏م‏ی‏¬‏کنند‏ ‏که‏ ‏شا‏ی‏د‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏حکومت‏¬‏ها‏ی‏ ‏سلطنت‏ی‏ ‏باشد‏. ‏برا‏ی‏ ‏روشن‏¬‏تر‏ ‏شدن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظر‏ ‏حکومت‏ ‏هخامنش‏ی‏ان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏بررس‏ی‏ ‏م‏ی‏¬‏کن‏ی‏م‏.
‏•‏ ‏با‏ ‏ظهور‏ ‏کورش‏ ‏و‏ ‏مبارزات‏ ‏و‏ ‏جنگ‏¬‏ها‏ی‏ ‏مشهورش‏ ‏بنا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏حکومت‏ ‏و‏ ‏امپراطور‏ی‏ ‏عظ‏ی‏م‏ ‏در‏ ‏فلات‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏شکل‏ ‏م‏ی‏¬‏گ‏ی‏رد‏. ‏امپراطور‏ی‏ ‏که‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏تمام‏ ‏حوزه‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏را

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x