دانلود مقاله عرض حال لُر به خداوند

دانلود مقاله عرض حال لُر به خداوند

دانلود مقاله عرض حال لُر به خداوند

دانلود-مقاله-عرض-حال-لُر-به-خداوندلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۱ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲۶
‏۱
‏«‏ در مدح امام علی (ع) ‏»
‏جان خودم ، زنم و بچه هایم همه به فدای عل‏ــــــی (ع) ‏ کاش من آن زمان از سواران عل‏ــــــــ‏ی (ع) ب‏ـــــــــ‏ودم
‏کوه البرز به پایداری ‏و استقامت خودش شک می کند ‏ وقتی که گوشش می رسد همت و ع‏ــــــ‏هد عل‏ـــ‏ی(ع)
‏راستش‏ــــ‏و بخ‏ـــــــ‏وای شب مع‏ــــــ‏راج رس‏ـــــــــول ‏در ع‏ـــــ‏رش خ‏ــ‏دا او م‏ــ‏هم‏ـ‏ــ‏ان عل‏ـ‏ی (ع) ب‏ـــــ‏ود
‏زمینو از بوی ب‏ـــــــ‏د نا پاک‏ـ‏ی برداشت‏ــــــتتت‏ه ‏بود ‏ اگه باران پاکی و خوبی های امام علی (ع) نمی باری‏ـ‏د
‏لشکر کفر و ستم دنی‏ـــــ‏ا رو آت‏ــــــ‏ش زده‏ بــــــــود ‏ اگه سیل خروشان امام علی(ع) همه ی آنها را ازبین نمیبرد
‏دین‏ حضرت محمد به خداتا آخر دنیا محکم باقی می ماند تاکه زد دست امام علی دست برس‏ـــ‏ر ش‏ـــــ‏ان‏ـــ‏ه اش
‏سر عمر را که پایۀ کفر ب‏ـ‏ود در جن‏ــــــ‏گ ‏خنــــدق ‏گوش تا گوش برید شمشیر برنده ای عل‏ـــــــــ‏ی ‏(ع)
‏مرحب خیبری که کافر بی دین‏ــت‏ی بود ت‏رسیــــــــد ‏ در جنگ باامام عل‏ــــ‏ی ج‏ــــ‏ان سال‏ــــ‏م به درنب‏ــــ‏رد
‏پسر ب‏ــــــــ‏ی دا در دیار ع‏ـــــ‏رب پا‏ نگـــــــــرفت ‏که به حضرت محمد (ص) حرفی بزند تا وقتی که امام علی بود
‏اگ‏ـــــــــــ‏ر هم‏ـــــــ‏ه دنی‏ـــــ‏ا را ت‏ــ‏رازو بگذارند ‏ ‏ ‏ ‏بازهم پاره سنگ به آن اضافه کنیم در کن‏ـــ‏ار امام علی
‏آن م‏ـــ‏وقع که روح بلن‏ـــ‏دش به خ‏ـــــداوند رسید ‏ ‏ ‏ غیر از نون خشک دز کیسه اش پی‏ـــ‏دا نم‏ـــ‏ی کن‏ــــ‏ی
‏پا بزار بر س‏ــــ‏ر دنی‏ـــــــ‏ا و ب‏ـــــــــ‏زن ای دار‏اب ‏ ‏ ‏دل به عشق علی بسپار و دست به دام‏ـ‏ن عل‏ـــــ‏ی بب‏ـــــ‏ر
‏۲۶
‏۲
‏«‏ گلایه امام حسین (ع) به اهل کوفه ‏»
‏«‏ هیجار‏»
‏به اهل کوف‏ـــــــ‏ه کسی را برای کم‏ـــــ‏ک و ام‏ـــداد فرستاد ‏که در دشت کرب‏ـــــ‏لا یاری را نمی بین‏ـــــ‏م
‏که ای م‏ـــ‏ردم شما نوشتین که بی‏ـــــ‏ا و م‏ـــــ‏ن هم آم‏ـــــدم ‏ و به دشت غ‏ـــــ‏م چ‏ــــ‏ادر و خیم‏ــــــ‏ه زدم
‏هجده هزار نام‏ــــــ‏ه از شم‏ـــــ‏ا ب‏ـــــ‏رای م‏ـــــــ‏ن آم‏ــــــ‏د ‏ ‏ پس کج‏ـــ‏ا رفت عه‏ـــــ‏د و پیمان و وفایتان
‏لااق‏ـــــ‏ل م‏ـــــ‏رد باشی‏ـــــ‏د اگ‏ـــ‏ر مسلم‏ــــــ‏ان ن‏ــــ‏یس‏ــ‏تید ‏ ‏یک مرد جانش را فدای پیمان خود می کند
‏مگه از یادتان رفت‏ـــــ‏ه عه‏ــــــ‏د و پیم‏ـــــــ‏انت‏ـــــــان ‏ح‏ــ‏روم بشه برشم‏ـــــــــ‏ا شی‏ـــ‏ر م‏ـــــ‏ادرت‏ــــــ‏ان
‏نوشتین تا ک‏ـــــــ‏ی بای‏ــــ‏د زی‏ــــــــ‏ر‏ زور باشیـــــــم ‏ و حاکم کافر دستور بده و هیچی ن‏ـــ‏گ‏ـ‏ویی‏ـــــ‏م
‏نوشتی‏ـــ‏ن م‏ــ‏ردم کوف‏ــــ‏ه‏ بــــه خاطـــــــر مــــــــن ‏ ‏ ‏ ‏ ‏و برای حکومت من حاضرند مال ،پسر و جان خود را بدهند‏
‏گفتی‏ــــ‏د دی‏ــــــ‏ن مس‏ــــ‏لم‏ــــ‏ان‏ــ‏ان ا‏زبیـــــن رفتـــه ‏ ‏ ‏ و پس‏ـــ‏ر شیط‏ــــ‏ان در کوف‏ــــ‏ه حکومت می کند
‏ن‏ـــــ‏وشتی‏ـــــ‏ن ب‏ــ‏ا ه‏ــــــ‏زار عه‏ــــــ‏د و پیم‏ــــــــان ‏ ‏ ‏ که از تو آم‏ـــــــــ‏دن و از م‏ــــــ‏ا ج‏ـــــــ‏ان دادن

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x