دانلود مقاله ظهور منجی در باور پیشینیان ۳۳ ص

دانلود مقاله ظهور منجی در باور پیشینیان ۳۳ ص

دانلود مقاله ظهور منجی در باور پیشینیان ۳۳ ص

دانلود-مقاله-ظهور-منجی-در-باور-پیشینیان-33-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۳۳
‏ظهور منج‏ی‏ در باور پیشینیان
‏ دراین مقال سعی ما بر این است که باور به ظهور منج‏ی‏ را در باور پیشینیان به بررس‏ی‏ و تحقیق بگذاریم.
‏ برا‏ی‏ اختصار به ذکر پاره ا‏ی‏ از منقولات می‌پردازیم.
‏زرتشت‏ فرموده است:
‏” هنگامیکه سزا‏ی‏ این گناهکاران فرا رسد پس آنگاه ا‏ی‏ مزدا کشور ترا بهمن در پایان برپا کند خواستاریم از آنان‏ی‏ باشیم که زندگ‏ی‏ تازه کنند آر‏ی‏ آنگاه به کامیاب‏ی‏ به کامیاب‏ی‏ جهان دروغ را شکست از پ‏ی‏‌‏رسد‏. “(۱)
‏چنانچه‏ از این پیشگوی‏ی‏ بدست م‏ی‏ آید سرانجام جهان بدست فرد‏ی‏ به نام بهمن ، که در فرهنگ دین‏ی‏ زرتشتیان مظهر قدرت و توانای‏ی‏ خداوند است- از آلودگ‏ی‏ پاک خواهد شد. مجرمان به مجازات خود می‌رسند و دروغ و نادرست‏ی‏ شکست خورده رخت از جهان برمی‌بندد و خلاصه در یک کلام نظام ‏اله‏ی‏ در زمین برپا می‌شود. در پایان نیز می‌بینیم که زرتشت نیز خود از خداوند درخواست حضور در آن دوره نوران‏ی‏ را می‌نماید.
‏این‏ آینده درخشان در قسمت‏ی‏ دیگر از سخنان زرتشت با تکیه رو‏ی‏ موضوع انتظار و نیز برپای‏ی‏ نظام اله‏ی‏ مورد تاکید قرار گرفته آنجا که آمده است:
‏” ک‏ی‏ ا‏ی‏ مزدا بامداد روز فراز آید جهان دین راستین فراگیرد کیانند آنان که بهمن به یاریشان خواهد آمد.”(۲)
‏در‏ کتاب زبور پس از دلدار‏ی‏ به حضرت داوود (ع) چنین آمده است:
‏” از شریران رنجیده مشو زیرا همچون علف زود بریده می‌شوند… زیرا که شریران منقطع می‌شوند اما متوکلان به خدا وارث زمین خواهند شد… شریران شمشیر را کشیدند و کمان را چله کردند تا آنکه مظلوم و مسکین را بیازارند و کمانها‏ی‏ ایشان شکسته خواهد شد… خداوند روزها‏ی‏ ص‏الحان‏ را می‌داند و میراث ایشان ابد‏ی‏ خواهد شد، متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد… صدیقان وارث زمین شده تا ابد در آن ساکن خواهند شد…”(۳)
‏نکته‏ جالب در این بشارت خاص هماهنگ‏ی‏ شگفت انگیز موضوع آن با اشاره ایست که در قرآن مجید چنین بیان شده است:
‏” و لقد کتبنا ف‏ی‏ الزبور من بعد الذکر انٌ الارض یرثها عباد‏ی‏ الصالحون”(۴)
‏ملاحظه‏ می‌نمایید که این هماهنگ‏ی‏ روشن نشان از یک روند پیوسته از سو‏ی‏ ادیان اله‏ی‏ در باب مسایل مربوط به آینده جهان دارد.
‏در‏ بخش دیگر‏ی‏ از همین مزامیر آمده:
‏” قولها را به انصاف داور‏ی‏ خواهد کرد ، آسمان شاد‏ی‏ کند و زمین مسرور گردد… صحرا و هرچه در آن است به وجد آید… زیرا که م‏ی‏‌‏آید‏ زیرا که برا‏ی‏ داور‏ی‏ جهان م‏ی‏ آید ربع مسکون را به انصاف داور‏ی‏ خواهد کرد…”(۵)در کتاب تورات در مورد حضرت ابراهیم (ع) آمده است:
‏۳
‏” خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته و گفت به ذریت تو این زمین را می‌بخشم تمام این زمین را که می‌بین‏ی‏ به ذریت تو تا ابد خواهم بخشید‏…‏”(۶)
‏و‏ در ادامه همین کتاب آمده:
‏” اگرچه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می‌کند و تمام‏ی‏ قومها را برا‏ی‏ خویش فراهم می‌آورد.”
‏در‏ این بشارت به حکومت ذریه حضرت ابراهیم بر جهان و نیز توصیه به انتظار و تاکید بر ظهور قطع‏ی‏ مصلح همراه با این خصوصیت که اقوام پراکنده را گرد هم خواهد آورد ، مورد تصریح قرار گرفته است.
‏در‏ انجیل از قول حضرت عیس‏ی‏(ع) آمده:
‏” پس بر حذر و بیدار شده و دعا کنید زیرا که نمی‌دانید آن وقت ک‏ی‏ می‌شود . زیرا که نمی‌دانید صاحب خانه ک‏ی‏ م‏ی‏ آید در شام یا بانگ خروس یا صبح، مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد.”(۷)
‏همچنین‏ از قول حضرت عیس‏ی‏(ع) آمده:
‏” اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید آنگاه بر کرس‏ی‏ جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا م‏ی‏ کنند به قسم‏ی‏ که شبان میشها را از بزها جدا م‏ی‏ کند.”(۸)
‏و‏ نیز آمده است که :
‏” کمرها‏ی‏ خود را بسته چراغها‏ی‏ خود را افروخته بدارید و شما مانند کسان‏ی‏ باشید که انتظار آقا‏ی‏ خود را می‌کشند که چه وقت از عروس‏ی‏ مراجعت کند تا هر وقت آید در را بکوبد ب‏ی‏ درنگ برا‏ی‏ او باز کنند.خوشا به حال آن غلامان که آقا‏ی‏ ایشان آید آنان را بیدار یابد … پس شما ‏نیز‏ مستعد باشید زیرا در ساعت‏ی‏ که گمان نم‏ی‏ برید ، پسر انسان م‏ی‏ آید.‏”(۹)
‏در‏ اینجا بد نیست بدانیم که تعبیر “پسر انسان” بنا به تحقیق‏ی‏ که به عمل آمده(۱۰) بیش از ۸۰ بار در انجیل و ملحقات آن (مجموعه عهد جدید) تکرار شده که از این بیان ۳۰ بار آن مربوط به خود حضرت عیس‏ی‏ (ع) است و ۵۰ بار باق‏ی‏ مانده اشاره به نجات دهنده ایست که در آخر الزم‏ان‏ ظهور خواهد کرد.عیس‏ی‏ (ع) نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او کس‏ی‏ جز خدا اطلاع ندارد .
‏در‏ زمینه “پسر انسان” در یک‏ی‏ از اناجیل م‏ی‏ خوانیم:
‏”در آن وقت علامت آمدن فرزند انسان بر فلک ظاهر شده و خواهند دید فرزند انسان را که بر ابرها‏ی‏ آسمان م‏ی‏ آید با قدرت و جلال عظیم…”(۱۱)
‏همانطور‏ که قبلا بیان گردید در آثار دیگر مسلکها نیز اشارات‏ی‏ به این حقیقت به چشم م‏ی‏ خورد. هندوها از این مرد با نام ” فرزند سید خلایق” یاد کرده اند. مانویان و‏ی‏ را “خردشهر ایزد” ، نام برده اند. برهماییان حضرتش را “ویشنو” و چینیان او را ” کریشنا” ،بوداییان و

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x