دانلود مقاله صرف ۵۰ فعل

دانلود مقاله صرف ۵۰ فعل

دانلود مقاله صرف ۵۰ فعل

دانلود-مقاله-صرف-50-فعللینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ردیف
‏فعل ماضی
‏فعل ماضی منفی
‏فعل مضارع
‏فعل مضارع منفی
‏فعل آینده
‏فعل امر
‏فعل نهی
‏ذهب
‏ما ذهب
‏یذهب
‏لا یذهب
‏سیذهب
‏ــــــ
‏ــــــ
‏خرجا
‏ما خرجا
‏یخرجان
‏لا یخرجان
‏سیخرجان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏فقدوا
‏ما فقدوا
‏یفقدون
‏لا یفقدون
‏سیفقدون
‏ــــــ
‏ــــــ
‏وقفت‏
‏ما وقفت
‏توقف
‏لا توقف
‏ستوقف
‏ــــــ
‏ــــــ
‏کسبتا
‏ما کسبتا
‏تکسبان
‏لا تکسبان
‏ستکسبان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏دفعن
‏ما دفعن
‏یدفعن
‏لا یدفعن
‏سیدفعن
‏ــــــ
‏ــــــ
‏کتب
‏ما کتبت
‏تکتب
‏لا تکتب
‏ستکتب
‏اکتب
‏لا تکتب
‏نظرتما
‏ما نظرتما
‏تنظران
‏لا تنظران
‏ستنظران
‏انظرا
‏لا تنظرا
‏شکرتم
‏ما شکرتم
‏تشکرون
‏لا تشکرون
‏ستشکرون
‏اشکروا
‏لا تشکروا
‏رجعت
‏ما رجعت
‏ترجعین
‏لا ترجعین
‏سترجعین
‏ارجعی
‏لا ترجعی
‏حملتما
‏ما حملتما
‏تحملان
‏لا تحملان
‏ستحملان
‏احملا
‏لا تحملا
‏جلستن
‏ما جلستن
‏تجلسن
‏لا تجلسن
‏ستجلسن
‏اجلسن
‏لا تجلسن
‏اخذت
‏ما اخذت
‏ائخذ
‏لا ائخذ
‏سائخذ
‏ــــــ
‏ــــــ
‏لبسنا
‏ما لبسنا
‏نلبس
‏لا نلبس
‏سنلبس
‏ــــــ
‏ــــــ
‏قرا
‏ما قرا
‏یقرا
‏لا یقرا
‏سیقرا
‏ــــــ
‏ــــــ
‏حکما
‏ما حکما
‏یحکمان
‏لا یحکمان
‏سیحکمان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏سمعوا
‏ما سمعوا
‏یسمعون
‏لا یسمعون
‏سیسمعون
‏ــــــ
‏ــــــ
‏عملت
‏ما عملت
‏تعمل
‏لا تعمل
‏ستعمل
‏ــــــ
‏ــــــ
‏علمتا
‏ما علمتا
‏تعلمان
‏لاتعلمان
‏ستعلمان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏وقعن
‏ما وقعن
‏توقعون
‏لا توقعون
‏ستوقعون
‏ــــــ
‏ــــــ
‏عجلت
‏ما عجلت
‏تعجل
‏لا تعجل
‏ستعجل
‏اعجل
‏لا تجعل
‏جمعتما
‏ما جمعتما
‏تجمعان
‏لا تجمعان
‏ستجمعان
‏اجمعا
‏لا تجمعا
‏جعلتم
‏ما جعلتم
‏تجعلون
‏لا تجعلون
‏ستجعلون
‏اجعلوا
‏لا تجعلوا
‏حفظت
‏ما حفظت
‏تحفظی
‏لا تحفظی
‏ستحفظی
‏احفظی
‏لا تحفظی
‏غسلتما
‏ما غسلتما
‏تغسلان
‏لا تغسلان
‏ستغسلان
‏اغسلا
‏لا تغسلا
‏ردیف
‏فعل ماضی
‏فعل ماضی منفی
‏فعل مضارع
‏فعل مضارع منفی
‏فعل آینده
‏فعل امر
‏فعل نهی
‏شربتن
‏ماشربتن
‏تشربون
‏لا تشربون
‏ستشربون
‏اشربن
‏لا تشرب
‏دخلت
‏ما دخلت
‏ادخل
‏لا ادخل
‏سادخل
‏ــــــ
‏ــــــ
‏منعنا
‏ما منعنا
‏نمنع
‏لا نمنع
‏سنمنع
‏ــــــ
‏ــــــ
‏طلب
‏ما طلب
‏یطلب
‏لا یطلب
‏سیطلب
‏ــــــ
‏ــــــ
‏حدثا
‏ما حدثا
‏یحدثان
‏لا یحدثان
‏سیحدثان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏غرسوا
‏ما غرسوا
‏یغرسون
‏لا یغرسون
‏سیغرسون
‏ــــــ
‏ــــــ
‏فکرت
‏ما فکرت
‏تفکر
‏لا تفکر
‏ستفکر
‏ــــــ
‏ــــــ
‏سرختا
‏ما سرختا‏
‏تسرخان
‏لا تسرخان
‏ستسرخان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏وجدن
‏ما وجدن
‏یوجدن
‏لا یوجدن
‏سیوجدن
‏ــــــ
‏ــــــ
‏سجدت
‏ما سجدت
‏تسجد
‏لا تسجد
‏ستسجد
‏اسجد
‏لا تسجد
‏کبرتما
‏ما کبرتما
‏تکبران
‏لا تکبران
‏ستکبران
‏اکبرا
‏لا تکبرا
‏غضبتم
‏ما غضبتم
‏تغضبون
‏لا تغضبون‏
‏ستغضبون
‏اغضبوا
‏لا تغضبوا
‏فسدت
‏ما فسدت
‏تفسدین
‏لا تفسدین
‏ستفسدین
‏افسدی
‏لا تفسدی
‏کشفتما
‏ما کشفتما
‏تکشفان
‏لا تکشفان
‏ستکشفان
‏اکشفا
‏لا تکشفا
‏حسنتن
‏ما حسنتن
‏تحسنن
‏لا تحسنن
‏ستحسنن
‏احسنن
‏لا تحسنن
‏عقلت
‏ما عقلت
‏اعقل
‏لا اعقل
‏ساعقل
‏ــــــ
‏ــــــ
‏اکلنا
‏ما اکلنا
‏ناکل
‏لا ناکل
‏سناکل
‏ــــــ
‏ــــــ
‏رکب
‏ما رکب
‏یرکب
‏لا یرکب
‏سیرکب
‏ــــــ
‏ــــــ
‏وصلا
‏ما وصلا
‏یوصلان
‏لا یوصلان
‏سیوصلان
‏ــــــ
‏ــــــ
‏امروا
‏ما امروا
‏یامرون
‏لا یامرون
‏سیامرون
‏ــــــ
‏ــــــ
‏حصدت
‏ما حصدت‏
‏تحصد
‏لا تحصد
‏ستحصد
‏ــــــ
‏ــــــ
‏عبرتا
‏ما عبرتا
‏تعربان
‏لا تعربان
‏ستعربان
‏ــــــ
‏ــــــ

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x