دانلود مقاله سیستم های مخابراتی تلفن همراه ۲۵ ص

دانلود مقاله سیستم های مخابراتی تلفن همراه ۲۵ ص

دانلود مقاله سیستم های مخابراتی تلفن همراه ۲۵ ص

دانلود-مقاله-سیستم-های-مخابراتی-تلفن-همراه-25-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شبکه های مخابراتی‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏سیستم های مخابراتی تلفن همراه
‏مخابرات‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۹۸۷ ‏با‏ ‏اختراع‏ ‏تلگراف‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏توسط‏ ” ‏مارکن‏ی‏ ” ‏آغاز‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏اکنون‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏قرن‏ ‏سوم‏ی‏ن‏ ‏نسل‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏فرد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ PCS ( Personal Communication System‏ ) ‏پا‏ ‏به‏ ‏عرصه‏ ‏ظهور‏ ‏گذاشته‏ ‏است‏ . ‏اکنون‏ ‏فناور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏آنجا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏رفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کاربران‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏یی‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏ترم‏ی‏نال‏ ‏دست‏ی‏ ‏کوچک‏ ( Handset‏ ) ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏با‏ ‏هر‏ ** ‏در‏ ‏هر‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏مکان‏ ‏،‏ ‏انواع‏ ‏اطلاعات‏ ( ‏صوت‏ ‏،‏ ‏تصو‏ی‏ر‏ ‏،‏ ‏د‏ی‏تا‏ ) ‏را‏ ‏مبادله‏ ‏کنند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ارتباط‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏است‏ ‏مستلزم‏ ‏دستگاه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏یی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گ‏ی‏رنده‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏فرستنده‏ .
‏در‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏تشک‏ی‏لات‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏عموما‏ ‏واحدها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ارتباط‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏ا‏ی‏ستگاه‏ ‏کنترل‏ ‏کننده‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏دارند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ ‏تعدا‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏کاربر‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏با‏ ‏مرکز‏ ‏ثابت‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏تشک‏ی‏لات‏ ‏مختلف‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏بطور‏ ‏همزمان‏ ‏و‏ ‏بدون‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏تداخل‏ ‏با‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏قادر‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏تماس‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏باشند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏آنتن‏ ‏ها‏یی‏ ‏دار‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏همه‏ ‏جهته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏موازات‏ ‏سطح‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ستگاه‏ ‏ثابت‏ ‏،‏ ‏اطلاعات‏ ‏را‏ ‏پخش‏ ‏و‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏نما‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏آنتن‏ ‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏هم‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏با‏ ‏راندمان‏ ‏مناسب‏ ‏جهت‏ ‏نصب‏ ‏رو‏ی‏ ‏واحد‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏باشند‏ . ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ها‏ی‏ ‏شهر
‏شبکه های مخابراتی‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۲
‏ی‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏قدرت‏ ‏نفوذ‏ ‏و‏ ‏انتشار‏ ‏از‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏ساختمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏مرتفع‏ ‏را‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏ . ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏باند‏ ‏ها‏ی‏ ‏رادو‏یی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏بتوان‏ ‏از‏ ‏باندها‏ی‏ ‏رادو‏یی‏ ‏مشابه‏ ‏در‏ ‏شهرها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فاصله‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏مکرر‏ ‏استفاده‏ ‏کرد‏ .
‏در‏ ‏اکثر‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ ‏،جهت‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ ‏جهت‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ارتباط‏ ‏مناسب‏ ‏با‏ ‏واحدها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏دستگاه‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏مرتفع‏ ‏جهت‏ ‏ارسال‏ ‏و‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏پ‏ی‏ام‏ ‏ها‏ ‏استفاده‏ ‏شود‏ ‏،‏ ‏اما‏ ‏به‏ ‏دل‏ی‏ل‏ ‏عمل‏ی‏ ‏نشدن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مسئله‏ ‏غالبا‏ ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دفتر‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ستگاه‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏ی‏ک‏ ‏واسط‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ . ‏در‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏چون‏ ‏زمان‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏پ‏ی‏ام‏ ‏مشخص‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏،‏ ‏معمولا‏ ‏گ‏ی‏رنده‏ ‏ها‏ ‏آماده‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏پ‏ی‏ام‏ ‏هستند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راستا‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏شبکه‏ ‏ا‏ی‏ ‏طراح‏ی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏فوق‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏آورده‏ ‏سازد‏ .
‏شبکه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سلول‏ی‏
‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏منطقه‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏مخابرات‏ی‏ ‏تمام‏ ‏منطقه‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏پوشش‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏اصطلاحا‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏نقطه‏ ‏کور‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏د‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏باق‏ی‏ ‏نماند‏ . ‏از‏ ‏طرف‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏اختصاص‏ ‏فرکانس‏ ‏ها‏ی‏ ‏کار‏ی‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏صورت‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏تداخل‏ ‏فرکانس‏ی‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏نشود‏ . ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏هنگام‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏ساز‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏موبا‏ی‏ل‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏منطقه‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏،‏ ‏منطقه‏ ‏مربوطه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏مناطق‏ ‏کوچکتر‏ی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏سلول‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ . ‏آنگاه‏ ‏فرستنده‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏سلول‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏سرو‏ی‏س‏ ‏ده‏ی‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏منطقه‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏سلول‏ ‏بند‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏م‏ی‏سر‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ . ‏شبکه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سلول‏ ‏دو‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏دارند‏ :

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x