دانلود مقاله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۵ ص

دانلود مقاله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۵ ص

دانلود مقاله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۵ ص

دانلود-مقاله-سپاه-پاسداران-انقلاب-اسلامی-15-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏……………………‏………………………………….‏………‏…………. &‏ ۱
‏مقدمه :
‏در‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏سه‏ ‏گروه‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نام‏ ‏وجود‏ ‏داشت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پادگان‏‌‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏مثل‏ ‏مقر‏ ‏ساواک‏ ‏در‏ ‏سلطنت‏ ‏آباد‏ (‏پاسداران‏ ‏فعل‏ی‏) ‏پادگان‏ ‏قصر‏ ‏ف‏ی‏روزه‏ (‏اکنون‏ ‏در‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏هوا‏یی‏ ‏ارتش‏ ‏قراردارد‏) ‏و‏ ‏در‏ ‏پادگان‏ ‏لو‏ی‏زان‏ ‏فعال‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏بادستور‏ ‏امام‏ ‏خم‏ی‏ن‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سه‏ ‏سپاه‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏ادغام‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏شدند‏ ‏که‏ ‏مقر‏ ‏اصل‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ستاد‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏در‏ ‏خ‏ی‏ابان‏ ‏پاسداران‏ ‏قرار‏ ‏داشت‏.
‏اول‏ی‏ن‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏جواد‏ ‏منصور‏ی‏ ‏از‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏قد‏ی‏م‏ی‏ ‏حزب‏ ‏ملل‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏گروه‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏بعدا‏ ‏از‏ ‏سپاه‏ ‏به‏ ‏وزارت‏ ‏خارجه‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏اکنون‏ ‏سف‏ی‏ـر‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏چ‏ی‏ن‏ ‏است‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏عباس‏ ‏آقازمان‏ی‏ ‏مشهور‏ ‏به‏ (‏ابوشر‏ی‏ف‏) ‏که‏ ‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏حزب‏ ‏ملل‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏مـوسس‏ی‏ـن‏ ‏و‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏اصل‏ی‏ ‏گروه‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏روز‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏دارا‏ی‏ ‏چند‏ی‏ن‏ ‏سال‏ ‏سوابق‏ ‏مبارزات‏ی‏ ‏با‏ ‏رژ‏ی‏م‏ ‏پهلو‏ی‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏بود،‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏و‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏گرفت‏ . ‏و‏ی‏ ‏بعدها‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏کاردار‏ ‏و‏ ‏سف‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏پاکستان‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اتمام‏ ‏دوران‏ ‏مامور‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏پاکستان‏ ‏و‏ ‏بازگشت‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏کشور‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ ‏دروس‏ ‏حوزو‏ی‏ ‏مدت‏ی‏ ‏به‏ ‏قم‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏اقامت‏ ‏گز‏ی‏د‏ . ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ابوشر‏ی‏ف،‏ ‏سپاه‏ ‏برا‏ی‏ ‏مدت‏ی‏ ‏به‏ ‏شورا‏ی‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپرده‏ ‏شد‏.
‏اول‏ی‏ن‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏شورا‏ی‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏،‏ ‏محسن‏ ‏رضا‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏۲۸‏ ‏سالگ‏ی‏ ‏توسط‏ ‏روح‏‌‏الله‏ ‏خم‏ی‏ن‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سمت‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏ (‏تا‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏انتخاب‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏با‏ ‏شورا‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏بود‏) ‏سرلشکر‏ ‏محسن‏ ‏رضائ‏ی‏ (‏دب‏ی‏ر‏ ‏کنون‏ی‏ ‏مجمع‏ ‏تشخ‏ی‏ص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏) ‏برا‏ی‏ ‏مدت‏ ‏۱۸
‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏……………………‏………………………………….‏………‏…………. &‏ ۲
‏ ‏سال‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نهاد‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشت‏ ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏۱۳۷۷ (۱۹۹۸‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏) ‏از‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏استعفا‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏قائم‏ ‏مقام‏ ‏او‏ ‏سرلشگر‏ ‏س‏ی‏د‏ ‏ی‏ح‏یی‏ ‏صفو‏ی‏ ‏مشهور‏ ‏به‏ ‏رح‏ی‏م‏ ‏صفو‏ی‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏آ‏ی‏ت‏ ‏الله‏ ‏س‏ی‏د‏ ‏عل‏ی‏ ‏خامنه‏‌‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سمت‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏۱۰‏ ‏شهر‏ی‏ور‏ ‏ماه‏ ‏۱۳۸۶‏ ‏دوره‏ ‏مسئول‏ی‏ت‏ ‏۱۰‏ ‏ساله‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏رس‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏آ‏ی‏ت‏ ‏الله‏ ‏س‏ی‏د‏ ‏عل‏ی‏ ‏خامنه‏‌‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏سرت‏ی‏پ‏ ‏پاسدار‏ ‏محمدعل‏ی‏ ‏جعفر‏ی‏ ‏فرمانده‏ ‏سابق‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏برگز‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏درجه‏ ‏سرت‏ی‏پ‏ی‏ ‏به‏ ‏درجه‏ ‏سرلشگر‏ی‏ ‏ارتقا‏ ‏داد‏.
‏ساختار‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏به‏ ‏شکل‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏راس‏ ‏آن‏ ‏فرمانده‏ ‏کل‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏ی‏ا‏ ‏قائم‏ ‏مقام‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏رئ‏ی‏س‏ ‏ستاد‏ ‏مشترک‏ ‏حائز‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏با‏ ‏فرمانده‏ ‏کل‏ ‏در‏ ‏بالا‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏فرماندهان‏ ‏ن‏ی‏روها‏ی‏ ‏پنج‏ ‏گانه‏ ‏در‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏. ‏فرمانده‏ ‏کل‏ ‏سپاه‏ ‏مستق‏ی‏ما‏ ‏توسط‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏انتخاب‏ ‏م‏ی‏‌‏گردد‏ ‏و‏ ‏جانش‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏فرماندهان‏ ‏ستاد‏ ‏مشترک‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏روها‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ ‏فرمانده‏ ‏کل‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏و‏ ‏حکم‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏انتخاب‏ ‏م‏ی‏‌‏شوند‏. ‏دو‏ ‏ساختار‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏سپاه‏ ‏به‏ ‏نام‏‌‏ها‏ی‏ ‏حوزه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏ول‏ی‏ ‏فق‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏سازمان‏ ‏حفاظت‏ ‏اطلاعات‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏اول‏ی‏ ‏کاملاً‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏ساختار‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏و‏ ‏مستق‏ی‏ما‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏نظر‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دوم‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تقر‏ی‏باً‏ ‏مستقل‏ ‏از‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏فرمانده‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏با‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏انتخاب‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏فرمانده‏ ‏آن‏ ‏مستق‏ی‏ما‏ ‏با‏ ‏دفتر‏ ‏عموم‏ی‏ ‏حفاظت‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏دفتر‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏و‏ ‏شخص‏ ‏رهبر‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏او‏ ‏گزارش‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏
‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏ن‏ی‏رو‏یی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏نظام‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏آنکه‏ ‏جناب‏ ‏محمد‏ ‏حسن‏ ‏خداورد‏ی‏ ‏در‏ ‏جلسه‏ ‏شورا‏ی‏ ‏عال‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏بحث‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ی‏گان‏ ‏هوا‏یی‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏مطرح‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏شه‏ی‏د‏ ‏کلاهدوز‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏قائم‏ ‏مقام‏ ‏سپاه‏ ‏بود‏ ‏گفت‏ ‏اگر‏ ‏سپاه‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏هوا‏یی

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x