دانلود آزمون جهتگیری مذهبی

دانلود دانلود آزمون جهتگیری مذهبی

فایل قابل ویرایش دانلود آزمون جهتگیری مذهبی , ورد دانلود آزمون جهتگیری مذهبی


دانلود آزمون جهتگیری مذهبی

دانلود آزمون جهتگیری مذهبی

دانلود-آزمون-جهتگیری-مذهبیآزمون جهتگیری مذهبی

Religious orientation
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات 13 صفحه
شرح مختصر
مقدمه

نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیهگاه نیرومند احساس نیاز میکرده است. موضوع دین، مورد بحث محققان پیشگامی همچون جیمز (1929)، فروید (1907)، یونگ (1875-1961) و دیگران بوده است و پس از آن اندیشمندانی نظیر آلپورت (1967) به تبیین مذهب پرداختهاند (بهرامی احسان و تاشک، .(1383

مذهب به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی همواره مورد توجه روانشناسان و جامعهشناسان بوده است. بهرغم همه تلاشهایی که برای بررسی مسایل و موضوعات مربوط به مذهب صورت گرفته است، کماکان اطلاعات و نظریههای مختلف در این باره در مقایسه با سایر زمینهها، محدود بهنظر میرسد. (بهرامی، .(1380

پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد که مذهب، اساسیترین و مهمترین مسئله در شخصیت سالم و وحدت روانی است. وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات معنی و هدف بدهد، مرتبط است (اورکی و برقیایرانی، .(1389

مذهب به عنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزشهای اختصاصی و تعمیم یافته از مؤثرترین تکیهگاههای روانی بهشمار میرود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظههای عمر فراهم سازد و در شرایط خاص نیز با فراهمسازی تکیهگاههای تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (بهرامی احسان، .(1378 مذهب ساختاری چند بعدی (چندوجهی) دارد و در قالب
عبارات متعدد مطرح میشود (معتمدی و همکاران، .(1384 اسپیلکا و همکاران (1985) نشان دادند که مذهب در فرایند مقابله با حوادث و مشکلات دارای سه نقش است: -1 فراهم کردن معنایی برای زندگی، -2 کمک به افراد برای داشتن احساسی از کنترل، هنگام مواجهه با موقعیتهای مختلف، -3 ایجاد حسی از اعتمادبهنفس برای افراد (رضاپور میرصالح و همکاران، .(1390

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود آزمون جهتگیری مذهبی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود آزمون جهتگیری مذهبی , سایت دانلود آزمون جهتگیری مذهبی , خرید دانلود آزمون جهتگیری مذهبی , دانلود رایگان دانلود آزمون جهتگیری مذهبی , فایل دانلود آزمون جهتگیری مذهبی