تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت eppt

رای post

دانلود تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت

فایل قابل ویرایش تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت , ورد تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت


تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت

تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت

تحقیق-پيش-بيني-پريشاني-رواني-زندانيان-براساس-ويژگي-هاي-شخصيت-و-ابعاد-معنويت

توضیحات:
پروژه پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي‌هاي شخصيت و ابعاد معنويت، در قالب فایل word و در حجم 116صفحه.

چكيده:
هدف اصلي پژوهش حاضر پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي شخصيت و ابعاد معنويت بود. اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي و جامعه ي آماري آن شامل تمام زندانيان استان خراسان رضوي بود كه به صورت نمونه گيري خوشه اي از زندان … به حجم 290 نفر انتخاب و براي گردآوري داده ها از سه پرسش نامه پنج عاملي نئو، اضطراب، افسردگي، استرس (DASS) و ابعاد معنويت مك دونالد استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه دو عامل روان رنجوري و بعد پديدار شناختي- تجربي معنويت هر سه عامل اضطراب، افسردگي و استرس را بالا برده و پيش بيني مثبت مي باشد. ولي بعد عقايد فراهنجار افسردگي و استرس را كاهش داده و پيش بيني منفي و براي اضطراب پيش بين مثبت مي باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها
تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم
تعریف افسردگی
پیشینه تاریخی
مبانی نظری افسردگی
اضطراب
تعریف اضطراب
پیشینه تاریخی اضطراب
تشریح اضطراب
شکل گیری اضطراب
رویکردهای نظری به اضطراب
مقدمه استرس
تعریف استرس
مفاهیم استرس روانی
انواع استرس
پيشينه ي تاريخي استرس
دیدگاه های نظری در مورد استرس
اثرات استرس
تعریف شخصیت
روش های بررسی شناخت شخصیت
رویکردهای نظری به شخصیت
ساخت شخصیت در الگوی پنج عاملی
پیشینه ی تاریخی پنج عامل شخصیت
تفسیر الگوی پنج عاملی
روان رنجوری (Neuroticism)
برون گرایی (extroversion )
تجربه گرایی یا پذیرا بودن نسبت به تجارب (openness )
توافق پذیری (Agreeableness )
وجدان گرایی ( conscientiousnees )
تعریف معنویت
رابطه دین و معنویت
مفهوم پرستش
نیایش و پرستش
نظریه های مرتبط با معنویت و تحول مذهبی
عوامل لطمه زننده به معنویت
آثار فراموشی خدا
فطرت راه انحصاری آرامش
آثار عبادت
سبک فرزند پروری و مذهب
تعریف روانشناسی دینی
مبانی نظری روان شناسی دین
پنج محور روان شناسی دین
مبانی نظری رابطه تکلیف دین اسلام با سلامت روان
نقش باورهای دینی در سلامت روان
پژوهش های داخل و خارج
پژوهش داخل
پژوهش خارج
فصل سوم
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
پرسشنامه ی تجدید نظر شده ابعاد معنویت مک دونالد
مقیاس پریشانی روانی( DASS)
پرسش نامه پنج عاملی نئو
اعتبار و پایایی
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
یافته‌های توصیفی تحقیق
یافته‌های توصیفی گروه نمونه
یافته‌های استنباطی تحقیق
یافته ها
جدول یافته‌های توصیفی اضطراب
یافته‌های استنباطی
نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه اضطراب
یافته‌های توصیفی افسردگي
یافته‌های استنباطی
نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه افسردگي
یافته ها
یافته‌های توصیفی استرس
یافته‌های استنباطی استرس
نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه استرس
فصل پنجم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت , سایت تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت , خرید تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت , دانلود رایگان تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت , فایل تحقیق پيش بيني پريشاني رواني زندانيان براساس ويژگي هاي شخصيت و ابعاد معنويت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x