معماری · اکتبر 11, 2022 0

تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) eppt

رای post

دانلود تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

فایل قابل ویرایش تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , ورد تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)


تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

تحقیق-شناخت-فضای-شهری-(نمونه-موردی-سبزه-میدان-قزوین)

توضیحات:
پاورپوینت مربوط به پروژه شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)، در حجم 28 اسلاید، همراه با تصاویر، جداول و توضیحات کامل.

این پروژه شامل شناخت، تحلیل و طرح می باشد.


بخشی از متن:
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻣﯿﺪان در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و فرهنگی …دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺰاب راﺳﺖ و ﭼﭗ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ، اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي، ﻣﺮاﺳﻢ آﺗﺶ ﺑﺎزي، اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ و …در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي اﯾﻦ ﻓﻀﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ﺻﻔﻮي و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺑﻮده است . ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺪور ﮔﻠﮑﺎري ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و درون ﻣﺤﻮﻃﻪ دﮐﻪ اي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد و  …داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن رادﯾﻮ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز دﮐﻪ ﻗﺮار داده  ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺷﺐ اﺧﺒﺎر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان در ﺧﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﺮده اي در ﻋﺮض ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺮ روي آن ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ می دادند.

فهرست مطالب:
مطالعات اجتماعی و جمعیتی
مطالعات اقتصادی
پیشینه فرهنگی
مطالعات فرهنگی
توده و فضا
نمایش محدوده
فضاهای مکث و عبوری
چشم انداز
جدول سوآت
بررسی اهداف
تاثیر کیفیت محیط بر فعالیتها
کاربریهای پیرامون
ارائه طرح پیشنهادی
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , سایت تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , خرید تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , دانلود رایگان تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین) , فایل تحقیق شناخت فضای شهری (نمونه موردی: سبزه میدان قزوین)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x