مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان eppt

رای post

دانلود بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان

فایل قابل ویرایش بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان , ورد بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان


بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان

بررسی-رابطه-سبک-رهبری-مدیران-با-عملکرد-کارکنان

توضیحات:

  • تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان، در قالب فایل word و در حجم 110 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش.

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران و عملکرد کارکنان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق 215 نفر از کارکنان … شهرستان … بودند که 138 نفر از آنها را به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی جهت بررسی انتخاب گردید. ابزار پژوهش ما شامل دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری فیدلر (LPC) شامل 18 گزاره و بر اساس طیف مقایسه ای و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد که شامل 39 سوال در طیف 5 درجه ای لیکرت بود. روش تحقیق به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده شده و با توجه به نرمال بودن آنها از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، حاکی از ارتباط بین سبک رهبری رابطه گرا و عملکرد کارکنان می باشد و هیچگونه ارتباطی بین سبک رهبری وظیفه گرا و عملکرد کارکنان وجود ندارد.

فهرست مطالب:
فصل اول (طرح تحقیق)
1-1 مقدمه 
1-2 بيان مساله 
1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش 
1-5 سوالات تحقيق 
1-6 فرضیه های تحقيق
1-7 چارچوب نظری تحقیق
1-8 قلمرو تحقیق
1-9 تعریف مفهومی متغیر های تحقیق
1-10 تعریف عملیاتی تحقیق
1-11 محدودیت های تحقیق
1-12 مدل مفهومی تحقیق
1-13 ساختار کلی پایان نامه
فصل دوم (ادبیات نظری)
2-1 مقدمه 
2-2 ابعاد رهبری
2-3 چهار نظام مدیریت
2-4 واژه رهبری
2-5 تعاریف رهبری
2-6 سبک رهبری
2-7 سبک های رهبری
2-8 عناصر کلیدی در رهبری
2-9 قدرت نفوذ رهبری
2-10 نظریه ها و تئوریهای رهبری
2-11 تئوریها و تحقیقات مربوط به شیوه های مختلف مدیریت و رهبری
2-12 تئوری های رهبری
2-13 تئوریهای رهبری
2-14 رفتارهای رهبری
2-15 تئوری های اقتضایی
2-16 تعاریف سبک مدیریت 
2-17 سیستم مدیریتی لیکرت
2-18 اثر بخشی سبک رهبری
2-19 بهره وری سبک رهبری
2-20 رابطه رهبری و مدیریت
2-21 تفاوت دیدگاه مدیریت و رهبری
2-22 انگیزش کارکنان
2-23 رهبری در هزاره سوم 
2-24 مديريت عملكرد چيست
2-25 ارزشیابی عملکرد 
2-26 اثربخشی عملكرد
2-27 اهداف ارزشیابی عملکرد 
2-28 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
2-29 دیدگاههای عملکرد 
2-30 نظریات جدید عملکرد
2-31 روشهای سنجش عملکرد
2-32 هرم عملکرد
2-33 انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان
2-34 مشکلات ارزشیابی در مدیریت 
2-34 مراحل ارزيابي عملكرد
2-35 پیشینه تحقیق
فصل سوم (روش تحقیق)
3-1 مقدمه 
3-2 روش و نوع پژوهش
3-3 جامعه و نمونه آماری
3-4 ابزارهای اندازه گیری متغیر های پژوهش
3-5 روايي و پايائي پرسشنامه
3-6 روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 مقدمه 
4-2 آمار توصیفی داده ها
4-3 آمار استنباطی 
فصل پنجم (نتیجه گیری)
5-1 مقدمه 
5-2 نتایج و دستاورد های حاصل از تحقیق
5-3 نتیجه گیری نهایی
5-4 پیشنهادها و راهکارها تحقیق
5-5 پیشنهادها براي تحقیقات آتی
منابع و ماخذ
ضمائم

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان , سایت بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان , خرید بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان , دانلود رایگان بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان , فایل بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x